Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 28 mei 2010

1 juni 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 28 mei 2010 was de daling van EUR 3 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) in de eerste plaats het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2009 in werking is getreden, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem, en in de tweede plaats van de nettoverkoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 4,3 miljard naar EUR 177,8 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Op 27 mei 2010 is een 7-daagse transactie ter waarde van USD 5,4 miljard verrekend. Deze transactie is door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System.

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
27 mei 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop - USD 5,4 miljard

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 308,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 804,7 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 19,4 miljard naar EUR 137,7 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalden met EUR 69,2 miljard naar EUR 472,5 miljard. Op woensdag 26 mei 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 104,8 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 106 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen deposito’s ter waarde van EUR 16,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 26,5 miljard met een looptijd van één week aangetrokken. Op donderdag 27 mei 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,2 miljard vervallen en werd een nieuwe transactie van EUR 12,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,3 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 316,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 253,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire beleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 10,2 miljard naar EUR 90,0 miljard; EUR 8,8 miljard daarvan hield verband met verrekening van transacties in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en EUR 1,4 miljard met verrekening van transacties in het kader van het programma tot aankoop van in euro luidende gedekte obligaties.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 62,6 miljard naar EUR 183,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 286.692 −3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 212.274 525
2.1 Vorderingen op het IMF 69.524 −78
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 142.750 602
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 33.743 3.945
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.061 −1.206
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.061 −1.206
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 815.138 3.449
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 106.014 1.262
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 708.837 1.956
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 250 237
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 36 −6
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 40.414 553
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 398.211 11.096
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 90.010 10.213
7.2 Overige waardepapieren 308.200 883
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.576 −6
9 Overige activa 248.343 129
Totaal activa 2.088.450 18.482
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 804.705 118
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 526.345 10.132
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 183.676 −62.563
2.2 Depositofaciliteit 316.163 62.694
2.3 Termijndeposito's 26.500 10.000
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 6 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 507 117
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 145.729 19.258
5.1 Overheid 137.714 19.446
5.2 Overige verplichtingen 8.015 −188
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 48.506 −10.742
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.051 −332
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 13.142 523
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 13.142 523
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.033 0
10 Overige passiva 167.914 −1.248
11 Herwaarderingsrekeningen 249.205 0
12 Kapitaal en reserves 77.313 656
Totaal passiva 2.088.450 18.482
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media