Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 28ης Μαΐου 2010

1 Ιουνίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 28 Μαΐου 2010, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 3 εκατ. ευρώ αντανακλούσε την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος στο πλαίσιο της συμφωνίας των κεντρικών τραπεζών για τον χρυσό που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2009) και την καθαρή πώληση χρυσών κερμάτων από άλλη κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 4,3 δισεκ. ευρώ σε 177,8 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω πράξεων παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Στις 27 Μαΐου 2010 διακανονίστηκε πράξη ύψους 5,4 δισεκ. δολαρίων ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών. Η πράξη αυτή διενεργήθηκε από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
27 Μαΐου 2010 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 5,4 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 308,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 804,7 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 19,4 δισεκ. ευρώ σε 137,7 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 69,2 δισεκ. ευρώ σε 472,5 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 26 Μαΐου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 104,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 106 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξαν καταθέσεις ύψους 16,5 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 26,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας. Την Πέμπτη 27 Μαΐου 2010 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 10,2 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 12,2 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,3 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 316,2 δισεκ. ευρώ (έναντι 253,5 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 10,2 δισεκ. ευρώ σε 90,0 δισεκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών ύψους 8,8 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και 1,4 δισεκ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 62,6 δισεκ. ευρώ σε 183,7 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 286.692 −3
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 212.274 525
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 69.524 −78
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 142.750 602
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 33.743 3.945
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 18.061 −1.206
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 18.061 −1.206
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 815.138 3.449
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 106.014 1.262
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 708.837 1.956
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 250 237
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 36 −6
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 40.414 553
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 398.211 11.096
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 90.010 10.213
7.2 Λοιποί τίτλοι 308.200 883
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.576 −6
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 248.343 129
Σύνολο ενεργητικού 2.088.450 18.482
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 804.705 118
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 526.345 10.132
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 183.676 −62.563
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 316.163 62.694
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 26.500 10.000
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 6 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 507 117
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 145.729 19.258
5.1 Γενική κυβέρνηση 137.714 19.446
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.015 −188
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 48.506 −10.742
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.051 −332
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 13.142 523
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 13.142 523
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 53.033 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 167.914 −1.248
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 249.205 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 77.313 656
Σύνολο παθητικού 2.088.450 18.482
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου