Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 февруари 2010 г.

16 февруари 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 12 февруари 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9) остава практически без изменение – 158,9 млрд. евро – в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 297,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,1 млрд. евро до 785,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,9 млрд. евро до 107,5 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 77,7 млрд. евро до 567 млрд. евро. На 10 февруари 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 55,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 76,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 5,7 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 2,8 млрд. евро. На 11 февруари 2010 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 10,8 млрд. евро с матуритет три месеца, както и падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 11,9 млрд. едно с матуритет шест месеца.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 3,9 млрд. евро (при 0,1 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 150,1 млрд. евро (при 229,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 36,1 млрд. евро през седмицата, която приключва на 12 февруари 2010 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 85,4 млрд. евро до 254,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 266 919 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 193 411 −1 114
2.1 Вземания от МВФ 62 843 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 130 568 −1 114
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 29 196 162
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 074 −687
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 074 −687
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 717 097 −1 567
5.1 Основни операции по рефинансиране 76 692 20 258
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 636 507 −25 652
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 3 876 3 825
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 22 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 27 429 501
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 334 041 1 416
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 36 114 1 310
7.2 Други ценни книжа 297 927 106
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 121 0
9 Други активи 253 400 1 475
Общо активи 1 874 687 187
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 785 154 −77
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 404 809 6 193
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 254 697 85 444
2.2 Депозитно улеснение 150 112 −79 251
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 458 −33
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 115 701 −5 907
5.1 Сектор „Държавно управление“ 107 484 −5 866
5.2 Други задължения 8 218 −41
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 40 097 63
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 562 −340
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 873 −567
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 873 −567
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 51 249 0
10 Други задължения 170 090 410
11 Сметки за преоценка 220 213 0
12 Капитал и резерви 74 481 445
Общо пасиви 1 874 687 187
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите