Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. februáru 2010

16. februára 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. februára 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií takmer nezmenila a predstavuje 158,9 mld. EUR.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 297,9 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 0,1 mld. EUR na 785,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,9 mld. EUR na 107,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 77,7 mld. EUR na  567 mld. EUR. V stredu 10. februára 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 55,8 mld. EUR a bola vyrovnaná nová v hodnote 76,1 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 5,7 mld. EUR s mesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná nová v hodnote 2,8 mld. EUR. Vo štvrtok 11. februára 2010 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 10,8 mld. EUR s trojmesačnou splatnosťou a tiež dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 11,9 mld. EUR so šesťmesačnou splatnosťou.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 3,9 mld. EUR (v porovnaní s 0,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 150,1 mld. EUR (v porovnaní s 229,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 12. februára 2010 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 36,1 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 85,4 mld. EUR na 254,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 266 919 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 193 411 −1 114
2.1 Pohľadávky voči MMF 62 843 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 130 568 −1 114
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 29 196 162
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 074 −687
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 074 −687
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 717 097 −1 567
5.1 Hlavné refinančné operácie 76 692 20 258
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 636 507 −25 652
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 3 876 3 825
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 22 2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 27 429 501
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 334 041 1 416
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 36 114 1 310
7.2 Ostatné cenné papiere 297 927 106
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 121 0
9 Ostatné aktíva 253 400 1 475
Úhrn aktív 1 874 687 187
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 785 154 −77
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 404 809 6 193
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 254 697 85 444
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 150 112 −79 251
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 0 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 458 −33
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 115 701 −5 907
5.1 Verejná správa 107 484 −5 866
5.2 Ostatné záväzky 8 218 −41
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 40 097 63
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 562 −340
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 873 −567
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 873 −567
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 51 249 0
10 Ostatné pasíva 170 090 410
11 Účty precenenia 220 213 0
12 Kapitál a rezervy 74 481 445
Úhrn pasív 1 874 687 187
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá