Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 lutego 2010 r.

16 lutego 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 12 lutego 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) pozostała na praktycznie niezmienionym poziomie 158,9 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 297,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,1 mld euro do poziomu 785,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 5,9 mld euro do poziomu 107,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 77,7 mld euro do poziomu 567 mld euro. W środę 10 lutego 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 55,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 76,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 5,7 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 2,8 mld euro. W czwartek 11 lutego 2010 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 10,8 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 11,9 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 3,9 mld euro (wobec 0,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 150,1 mld euro (wobec 229,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu zakończonym 12 lutego 2010 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 36,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 85,4 mld euro do poziomu 254,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 266.919 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 193.411 −1.114
2.1 Należności od MFW 62.843 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 130.568 −1.114
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 29.196 162
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.074 −687
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.074 −687
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 717.097 −1.567
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 76.692 20.258
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 636.507 −25.652
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 3.876 3.825
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 22 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 27.429 501
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 334.041 1.416
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 36.114 1.310
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 297.927 106
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.121 0
9 Pozostałe aktywa 253.400 1.475
Aktywa razem 1.874.687 187
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 785.154 −77
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 404.809 6.193
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 254.697 85.444
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 150.112 −79.251
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 458 −33
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 115.701 −5.907
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 107.484 −5.866
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.218 −41
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 40.097 63
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.562 −340
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.873 −567
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.873 −567
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 51.249 0
10 Pozostałe pasywa 170.090 410
11 Różnice z wyceny 220.213 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 74.481 445
Pasywa razem 1.874.687 187
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami