Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 februari 2010

16 februari 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 12 februari 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) praktiskt taget oförändrad på 158,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 297,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,1 miljard EUR till 785,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,9 miljarder EUR till 107,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 77,7 miljarder EUR till 567 miljarder EUR. Onsdagen den 10 februari 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 55,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 76,1 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 5,7 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 2,8 miljarder EUR. Torsdagen den 11 februari 2010 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 10,8 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och även en långfristig refinansieringstransaktion på 11,9 miljarder EUR, med en löptid på sex månader.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 3,9 miljarder EUR (jämfört med 0,1 miljard  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 150,1 miljarder EUR (jämfört med 229,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 36,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 12 februari 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 85,4 miljarder EUR till 254,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 266.919 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 193.411 −1.114
2.1 Fordringar på IMF 62.843 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 130.568 −1.114
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 29.196 162
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.074 −687
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.074 −687
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 717.097 −1.567
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 76.692 20.258
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 636.507 −25.652
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 3.876 3.825
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 22 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 27.429 501
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 334.041 1.416
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 36.114 1.310
7.2 Andra värdepapper 297.927 106
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.121 0
9 Övriga tillgångar 253.400 1.475
Summa tillgångar 1.874.687 187
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 785.154 −77
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 404.809 6.193
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 254.697 85.444
2.2 Inlåningsfacilitet 150.112 −79.251
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 458 −33
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 115.701 −5.907
5.1 Offentliga sektorn 107.484 −5.866
5.2 Övriga skulder 8.218 −41
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 40.097 63
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.562 −340
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.873 −567
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.873 −567
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 51.249 0
10 Övriga skulder 170.090 410
11 Värderegleringskonton 220.213 0
12 Eget kapital 74.481 445
Summa skulder 1.874.687 187
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media