Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 12. februārī

2010. gada 16. februārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 12. februārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā faktiski nemainījās (158.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 297.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 785.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.9 mljrd. euro (līdz 107.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 77.7 mljrd. euro (līdz 567 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 10. februārī galvenajai refinansēšanas operācijai 55.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 76.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 5.7 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 2.8 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2010. gada 11. februārī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 10.8 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši un ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 11.9 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 3.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 150.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 229.4 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 12. februārī, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 36.1 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 85.4 mljrd. euro (līdz 254.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 266,919 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 193,411 −1,114
2.1 SVF debitoru parādi 62,843 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 130,568 −1,114
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 29,196 162
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,074 −687
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,074 −687
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 717,097 −1,567
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 76,692 20,258
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 636,507 −25,652
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 3,876 3,825
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 22 2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 27,429 501
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 334,041 1,416
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 36,114 1,310
7.2 Pārējie vērtspapīri 297,927 106
8 Valdības parāds euro 36,121 0
9 Pārējie aktīvi 253,400 1,475
Kopā aktīvi 1,874,687 187
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 785,154 −77
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 404,809 6,193
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 254,697 85,444
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 150,112 −79,251
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 0 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 458 −33
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 115,701 −5,907
5.1 Saistības pret valdību 107,484 −5,866
5.2 Pārējās saistības 8,218 −41
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 40,097 63
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,562 −340
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,873 −567
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,873 −567
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 51,249 0
10 Pārējās saistības 170,090 410
11 Pārvērtēšanas konti 220,213 0
12 Kapitāls un rezerves 74,481 445
Kopā pasīvi 1,874,687 187
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem