Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 12. únoru 2010

16. února 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 12. února 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) zůstal v důsledku klientských a portfoliových transakcí prakticky beze změny na úrovni 158,9 mld. EUR.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 297,9 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 0,1 mld. EUR na 785,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 5,9 mld. EUR na 107,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostla o 77,7 mld. EUR na 567 mld. EUR. Ve středu 10. února 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 55,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 76,1 mld. EUR. V tentýž den byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 5,7 mld. EUR se splatností jeden měsíc a byla vypořádána další ve výši 2,8 mld. EUR. Ve čtvrtek 11. února 2010 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 10,8 mld. EUR se splatností tři měsíce a  dlouhodobější refinanční operace o objemu 11,9 mld. EUR se splatností šest měsíců.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 3,9 mld. EUR (ve srovnání s 0,1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 150,1 mld. EUR (ve srovnání s 229,4 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 12. února 2010 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,3 mld. EUR na 36,1 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 85,4 mld. EUR na 254,7 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 266 919 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 193 411 −1 114
2.1 Pohledávky za MMF 62 843 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 130 568 −1 114
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 29 196 162
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 074 −687
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 074 −687
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 717 097 −1 567
5.1 Hlavní refinanční operace 76 692 20 258
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 636 507 −25 652
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 3 876 3 825
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 22 2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 27 429 501
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 334 041 1 416
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 36 114 1 310
7.2 Ostatní cenné papíry 297 927 106
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 121 0
9 Ostatní aktiva 253 400 1 475
Aktiva celkem 1 874 687 187
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 785 154 −77
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 404 809 6 193
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 254 697 85 444
2.2 Vkladová facilita 150 112 −79 251
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 0 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 458 −33
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 115 701 −5 907
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 107 484 −5 866
5.2 Ostatní závazky 8 218 −41
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 40 097 63
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 562 −340
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 873 −567
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 873 −567
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 51 249 0
10 Ostatní pasiva 170 090 410
11 Účty přecenění 220 213 0
12 Kapitál a rezervní fondy 74 481 445
Pasiva celkem 1 874 687 187
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média