SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. februar 2010

16. februar 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. februar 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) var stort set uændret og udgjorde 158,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.2), steg med 0,1 mia. euro til 297,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,1 mia. euro til 785,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,9 mia. euro til 107,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 77,7 mia. euro til 567 mia. euro. Onsdag den 10. februar 2010 udløb en primær markedsoperation på 55,8 mia. euro, og en ny på 76,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 5,7 mia. euro med en løbetid på en måned, og en ny på 2,8 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 11. februar 2010 udløb en langfristet markedsoperation på 10,8 mia. euro med en løbetid på tre måneder samt en langfristet markedsoperation på 11,9 mia. euro med en løbetid på seks måneder.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 3,9 mia. euro (mod 0,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 150,1 mia. euro (mod 229,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde (aktivpost 7.1), steg med 1,3 mia. euro til 36,1 mia. euro i ugen, der sluttede den 12. februar 2010.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 85,4 mia. euro til 254,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 266.919 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 193.411 −1.114
2.1 Tilgodehavender hos IMF 62.843 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 130.568 −1.114
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 29.196 162
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.074 −687
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.074 −687
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 717.097 −1.567
5.1 Primære markedsoperationer 76.692 20.258
5.2 Langfristede markedsoperationer 636.507 −25.652
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 3.876 3.825
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 22 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 27.429 501
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 334.041 1.416
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 36.114 1.310
7.2 Andre værdipapirer 297.927 106
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.121 0
9 Andre aktiver 253.400 1.475
Aktiver i alt 1.874.687 187
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 785.154 −77
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 404.809 6.193
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 254.697 85.444
2.2 Indlånsfacilitet 150.112 −79.251
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 458 −33
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 115.701 −5.907
5.1 Offentlig forvaltning og service 107.484 −5.866
5.2 Andre forpligtelser 8.218 −41
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 40.097 63
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.562 −340
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.873 −567
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.873 −567
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 51.249 0
10 Andre forpligtelser 170.090 410
11 Revalueringskonti 220.213 0
12 Kapital og reserver 74.481 445
Passiver i alt 1.874.687 187
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt