Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 februari 2010

16 februari 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 12 februari 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 158,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 297,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,1 miljard naar EUR 785,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,9 miljard naar EUR 107,5 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 77,7 miljard naar EUR 567 miljard. Op woensdag 10 februari 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 55,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 76,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 5,7 miljard, met een looptijd van één maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 2,8 miljard verrekend. Op donderdag 11 februari 2010 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 10,8 miljard, met een looptijd van drie maanden, alsook een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 11,9 miljard, met een looptijd van zes maanden.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 3,9 miljard (vergeleken met EUR 0,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 150,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 229,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 12 februari 2010 met EUR 1,3 miljard naar EUR 36,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekeningcourantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 85,4 miljard naar EUR 254,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 266.919 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 193.411 −1.114
2.1 Vorderingen op het IMF 62.843 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 130.568 −1.114
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 29.196 162
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.074 −687
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.074 −687
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 717.097 −1.567
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 76.692 20.258
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 636.507 −25.652
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 3.876 3.825
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 22 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 27.429 501
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 334.041 1.416
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 36.114 1.310
7.2 Overige waardepapieren 297.927 106
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.121 0
9 Overige activa 253.400 1.475
Totaal activa 1.874.687 187
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 785.154 −77
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 404.809 6.193
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 254.697 85.444
2.2 Depositofaciliteit 150.112 −79.251
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 0 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 458 −33
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 115.701 −5.907
5.1 Overheid 107.484 −5.866
5.2 Overige verplichtingen 8.218 −41
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 40.097 63
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.562 −340
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.873 −567
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.873 −567
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 51.249 0
10 Overige passiva 170.090 410
11 Herwaarderingsrekeningen 220.213 0
12 Kapitaal en reserves 74.481 445
Totaal passiva 1.874.687 187
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media