Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 12ης Φεβρουαρίου 2010

16 Φεβρουαρίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Φεβρουαρίου 2010 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 158,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 297,9 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 785,2 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,9 δισεκ. ευρώ σε 107,5 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 77,7 δισεκ. ευρώ σε 567 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 55,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 76,1 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 5,7 δισεκ. ευρώ, διάρκειας ενός μηνός, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 2,8 δισεκ. ευρώ. Την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2010 έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 10,8 δισεκ. ευρώ, διάρκειας τριών μηνών, καθώς και μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 11,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας έξι μηνών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 3,9 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,1 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 150,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 229,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 36,1 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 12 Φεβρουαρίου 2010.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 85,4 δισεκ. ευρώ σε 254,7 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 266.919 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 193.411 −1.114
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 62.843 0
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 130.568 −1.114
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 29.196 162
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.074 −687
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.074 −687
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 717.097 −1.567
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 76.692 20.258
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 636.507 −25.652
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 3.876 3.825
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 22 2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 27.429 501
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 334.041 1.416
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 36.114 1.310
7.2 Λοιποί τίτλοι 297.927 106
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.121 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 253.400 1.475
Σύνολο ενεργητικού 1.874.687 187
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 785.154 −77
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 404.809 6.193
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 254.697 85.444
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 150.112 −79.251
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 458 −33
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 115.701 −5.907
5.1 Γενική κυβέρνηση 107.484 −5.866
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 8.218 −41
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 40.097 63
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.562 −340
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 9.873 −567
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 9.873 −567
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 51.249 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 170.090 410
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 220.213 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 74.481 445
Σύνολο παθητικού 1.874.687 187
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου