Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. februarja 2010

16. februar 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. februarja 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij prav tako ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 158,9 milijarde EUR.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 297,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,1 milijarde EUR na 785,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,9 milijarde EUR na 107,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 77,7 milijarde EUR na 567 milijard EUR. V sredo, 10. februarja 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 55,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 76,1 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 5,7 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec in poravnana je bila nova v višini 2,8 milijarde EUR. V četrtek, 11. februarja 2010, sta zapadli operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 10,8 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece ter operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 11,9 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 3,9 milijarde EUR (v primerjavi z 0,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 150,1 milijarde EUR (v primerjavi z 229,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 12. februarja 2010, povečala za 1,3 milijarde EUR na 36,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 85,4 milijarde EUR na 254,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 266.919 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 193.411 −1.114
2.1 Terjatve do MDS 62.843 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 130.568 −1.114
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 29.196 162
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.074 −687
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.074 −687
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 717.097 −1.567
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 76.692 20.258
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 636.507 −25.652
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 3.876 3.825
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 22 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 27.429 501
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 334.041 1.416
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 36.114 1.310
7.2 Drugi vrednostni papirji 297.927 106
8 Dolg širše države v EUR 36.121 0
9 Druga sredstva 253.400 1.475
Skupaj sredstva 1.874.687 187
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 785.154 −77
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 404.809 6.193
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 254.697 85.444
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 150.112 −79.251
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 458 −33
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 115.701 −5.907
5.1 Širša država 107.484 −5.866
5.2 Druge obveznosti 8.218 −41
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 40.097 63
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.562 −340
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.873 −567
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.873 −567
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 51.249 0
10 Druge obveznosti 170.090 410
11 Računi prevrednotenja 220.213 0
12 Kapital in rezerve 74.481 445
Skupaj obveznosti 1.874.687 187
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije