Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 21 август 2009 г.

25 август 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 8 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 21 август 2009 г., отразява извършената продажба на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и покупката на злато от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 4,6 млрд. евро до 194,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
19 август 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 17,6 млрд. швейцарски франка 18,4 млрд. швейцарски франка
20 август 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 45,2 млрд. щатски долара 38,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (т. 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 304,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 4,5 млрд. евро до 768,3 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 1,2 млрд. евро до 114,5 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 47 млрд. евро до 569,6 млрд. евро. На 19 август 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 73,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 76,1 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 160,2 млрд. евро (при 110,8 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 0,9 млрд. евро до 7,9 млрд. евро през седмицата, която приключва на 21 август 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 43,1 млрд. евро до 221,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 109 −8
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 416 −13
2.1 Вземания от МВФ 17 093 0
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 322 −13
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 56 935 −4 353
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 178 −747
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 178 −747
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 729 812 2 354
5.1 Основни операции по рефинансиране 76 056 2 460
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 653 645 −1
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 62 −145
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 48 40
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 22 955 349
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 312 553 1 010
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 7 926 893
7.2 Други ценни книжа 304 627 117
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 232 176 −1 986
Общо активи 1 798 364 −3 393
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 768 321 −4 508
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 381 326 6 323
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 221 138 −43 051
2.2 Депозитно улеснение 160 184 49 372
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 222 −24
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 125 173 1 799
5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 518 1 193
5.2 Други задължения 10 654 607
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 91 344 −7 414
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 984 −614
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 818 800
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 818 800
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0
10 Други задължения 149 986 244
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 959 0
Общо пасиви 1 798 364 −3 393
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите