Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 21 sierpnia 2009 r.

25 sierpnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 21 sierpnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 8 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia złota przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 4,6 mld euro do poziomu 194,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
19 sierpnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 17,6 mld CHF 18,4 mld CHF
20 sierpnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 45,2 mld USD 38,4 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld euro do poziomu 304,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4,5 mld euro do poziomu 768,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 1,2 mld euro do poziomu 114,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 47 mld euro do poziomu 569,6 mld euro. W środę 19 sierpnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 73,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 76,1 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (wobec 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 160,2 mld euro (wobec 110,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu kończącym się 21 sierpnia 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 7,9 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 43,1 mld euro do poziomu 221,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.109 −8
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 158.416 −13
2.1 Należności od MFW 17.093 0
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.322 −13
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 56.935 −4.353
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.178 −747
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.178 −747
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 729.812 2.354
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 76.056 2.460
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 653.645 −1
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 62 −145
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 48 40
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 22.955 349
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 312.553 1.010
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 7.926 893
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 304.627 117
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 232.176 −1.986
Aktywa razem 1.798.364 −3.393
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 768.321 −4.508
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 381.326 6.323
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 221.138 −43.051
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 160.184 49.372
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 222 −24
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 125.173 1.799
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.518 1.193
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.654 607
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 91.344 −7.414
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.984 −614
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.818 800
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.818 800
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0
10 Pozostałe pasywa 149.986 244
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.959 0
Pasywa razem 1.798.364 −3.393
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami