Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 21. augustā

2009. gada 25. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 21. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 8 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pērkot zeltu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 4.6 mljrd. euro (līdz 194.1 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 19. augusts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 17.6 mljrd. Šveices franku 18.4 mljrd. Šveices franku
2009. gada 20. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 45.2 mljrd. ASV dolāru 38.4 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 304.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 768.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 1.2 mljrd. euro (līdz 114.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 47 mljrd. euro (līdz 569.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 19. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 73.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 76.1 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 160.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 110.8 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 21. augustā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 7.9 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 43.1 mljrd. euro (līdz 221.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,109 −8
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,416 −13
2.1 SVF debitoru parādi 17,093 0
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,322 −13
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 56,935 −4,353
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,178 −747
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,178 −747
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 729,812 2,354
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 76,056 2,460
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 653,645 −1
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 62 −145
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 48 40
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 22,955 349
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 312,553 1,010
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 7,926 893
7.2 Pārējie vērtspapīri 304,627 117
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 232,176 −1,986
Kopā aktīvi 1,798,364 −3,393
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 768,321 −4,508
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 381,326 6,323
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 221,138 −43,051
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 160,184 49,372
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 4 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 222 −24
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 125,173 1,799
5.1 Saistības pret valdību 114,518 1,193
5.2 Pārējās saistības 10,654 607
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 91,344 −7,414
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,984 −614
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,818 800
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,818 800
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0
10 Pārējās saistības 149,986 244
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,959 0
Kopā pasīvi 1,798,364 −3,393
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem