Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 21 augustus 2009

25 augustus 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 21 augustus 2009 was de daling van EUR 8 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken (Central Bank Gold Agreement) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de aankoop van goud door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 4,6 miljard naar EUR 194,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en van in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Bijzondere transacties

Valutadatum Type transacties Vervallen bedrag Nieuw bedrag
19 augustus 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 17,6 miljard CHF 18,4 miljard
20 augustus 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 45,2 miljard USD 38,4 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 304,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 4,5 miljard naar EUR 768,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 1,2 miljard naar EUR 114,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 47 miljard naar EUR 569,6 miljard. Op woensdag 19 augustus 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 73,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 76,1 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 160,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 110,8 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (passiefpost 7.1) stegen in de week die eindigde op 21 augustus 2009 met EUR 0,9 miljard naar EUR 7,9 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 43,1 miljard naar EUR 221,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.109 −8
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.416 −13
2.1 Vorderingen op het IMF 17.093 0
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.322 −13
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 56.935 −4.353
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.178 −747
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.178 −747
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 729.812 2.354
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 76.056 2.460
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 653.645 −1
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 62 −145
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 48 40
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 22.955 349
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 312.553 1.010
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 7.926 893
7.2 Overige waardepapieren 304.627 117
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 232.176 −1.986
Totaal activa 1.798.364 −3.393
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 768.321 −4.508
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 381.326 6.323
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 221.138 −43.051
2.2 Depositofaciliteit 160.184 49.372
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 4 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 222 −24
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 125.173 1.799
5.1 Overheid 114.518 1.193
5.2 Overige verplichtingen 10.654 607
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 91.344 −7.414
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.984 −614
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.818 800
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.818 800
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0
10 Overige passiva 149.986 244
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.959 0
Totaal passiva 1.798.364 −3.393
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media