Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 21. srpnu 2009

25. srpna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 21. srpna 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 8 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004), a nákupu zlata jinou centrální bankou Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 4,6 mld. EUR na 194,1 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
19. srpna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 17,6 mld. CHF 18,4 mld. CHF
20. srpna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 45,2 mld. USD 38,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 304,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) poklesla o 4,5 mld. EUR na 768,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se zvýšil o 1,2 mld. EUR na 114,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesla o 47 mld. EUR na 569,6 mld. EUR. Ve středu 19. srpna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 73,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 76,1 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 160,2 mld. EUR (ve srovnání s 110,8 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 21. srpna 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 0,9 mld. EUR na 7,9 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 43,1 mld. EUR na 221,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 109 −8
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 416 −13
2.1 Pohledávky za MMF 17 093 0
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 322 −13
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 56 935 −4 353
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 178 −747
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 178 −747
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 729 812 2 354
5.1 Hlavní refinanční operace 76 056 2 460
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 653 645 −1
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 62 −145
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 48 40
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 22 955 349
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 312 553 1 010
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 7 926 893
7.2 Ostatní cenné papíry 304 627 117
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 232 176 −1 986
Aktiva celkem 1 798 364 −3 393
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 768 321 −4 508
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 381 326 6 323
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 221 138 −43 051
2.2 Vkladová facilita 160 184 49 372
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 4 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 222 −24
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 125 173 1 799
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 114 518 1 193
5.2 Ostatní závazky 10 654 607
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 91 344 −7 414
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 984 −614
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 818 800
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 818 800
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0
10 Ostatní pasiva 149 986 244
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 959 0
Pasiva celkem 1 798 364 −3 393
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média