Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 21 augusti 2009

25 augusti 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 21 augusti 2009 motsvarade minskningen på 8 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och köp av guld av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 4,6 miljarder EUR till 194,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
19 augusti 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 17,6 miljarder CHF 18,4 miljarder CHF
20 augusti 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 45,2 miljarder USD 38,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 304,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 768,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 1,2 miljarder EUR till 114,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 47 miljarder EUR till 569,6 miljarder EUR. Onsdagen den 19 augusti 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 73,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 76,1 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 160,2 miljarder EUR (jämfört med 110,8 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 7,9 miljarder EUR för den vecka som slutade den 21 augusti 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 43,1 miljarder EUR till 221,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.109 −8
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.416 −13
2.1 Fordringar på IMF 17.093 0
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.322 −13
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 56.935 −4.353
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.178 −747
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.178 −747
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 729.812 2.354
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 76.056 2.460
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 653.645 −1
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 62 −145
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 48 40
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 22.955 349
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 312.553 1.010
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 7.926 893
7.2 Andra värdepapper 304.627 117
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 232.176 −1.986
Summa tillgångar 1.798.364 −3.393
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 768.321 −4.508
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 381.326 6.323
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 221.138 −43.051
2.2 Inlåningsfacilitet 160.184 49.372
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 4 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 222 −24
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 125.173 1.799
5.1 Offentliga sektorn 114.518 1.193
5.2 Övriga skulder 10.654 607
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 91.344 −7.414
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.984 −614
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.818 800
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.818 800
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0
10 Övriga skulder 149.986 244
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.959 0
Summa skulder 1.798.364 −3.393
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media