Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 21. avgusta 2009

25. avgust 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 21. avgusta 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 8 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in nakupa zlata druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 4,6 milijarde EUR na 194,1 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
19. avgust 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 17,6 mrd CHF 18,4 mrd CHF
20. avgust 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 45,2 mrd USD 38,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 304,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 4,5 milijarde EUR na 768,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 1,2 milijarde EUR na 114,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 47 milijard EUR na 569,6 milijarde EUR. V sredo, 19. avgusta 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 73,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 76,1 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 160,2 milijarde EUR (v primerjavi s 110,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 21. avgusta 2009, povečala za 0,9 milijarde EUR na 7,9 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 43,1 milijarde EUR na 221,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.109 −8
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.416 −13
2.1 Terjatve do MDS 17.093 0
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.322 −13
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 56.935 −4.353
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.178 −747
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.178 −747
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 729.812 2.354
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 76.056 2.460
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 653.645 −1
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 62 −145
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 48 40
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 22.955 349
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 312.553 1.010
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 7.926 893
7.2 Drugi vrednostni papirji 304.627 117
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 232.176 −1.986
Skupaj sredstva 1.798.364 −3.393
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 768.321 −4.508
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 381.326 6.323
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 221.138 −43.051
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 160.184 49.372
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 4 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 222 −24
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 125.173 1.799
5.1 Širša država 114.518 1.193
5.2 Druge obveznosti 10.654 607
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 91.344 −7.414
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.984 −614
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.818 800
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.818 800
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0
10 Druge obveznosti 149.986 244
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.959 0
Skupaj obveznosti 1.798.364 −3.393
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije