Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 21. augustu 2009

25. augusta 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 21. augusta 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 8 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a nákupu zlata v inej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 4,6 mld. EUR na 194,1 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
19. augusta 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 17,6 mld. CHF 18,4 mld. CHF
20. augusta 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 45,2 mld. USD 38,4 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 304,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 4,5 mld. EUR na 768,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 1,2 mld. EUR na 114,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 47 mld. EUR na 569,6 mld. EUR. V stredu 19. augusta 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 73,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 76,1 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 160,2 mld. EUR (v porovnaní so 110,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 21. augusta 2009 zvýšil o 0,9 mld. EUR na 7,9 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) v dôsledku všetkých transakcií klesol o 43,1 mld. EUR na 221,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 109 −8
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 416 −13
2.1 Pohľadávky voči MMF 17 093 0
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 322 −13
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 56 935 −4 353
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 178 −747
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 178 −747
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 729 812 2 354
5.1 Hlavné refinančné operácie 76 056 2 460
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 653 645 −1
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 62 −145
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 48 40
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 22 955 349
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 312 553 1 010
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 7 926 893
7.2 Ostatné cenné papiere 304 627 117
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 232 176 −1 986
Úhrn aktív 1 798 364 −3 393
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 768 321 −4 508
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 381 326 6 323
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 221 138 −43 051
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 160 184 49 372
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 4 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 222 −24
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 125 173 1 799
5.1 Verejná správa 114 518 1 193
5.2 Ostatné záväzky 10 654 607
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 91 344 −7 414
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 984 −614
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 818 800
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 818 800
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0
10 Ostatné pasíva 149 986 244
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 959 0
Úhrn pasív 1 798 364 −3 393
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá