SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 21. august 2009

25. august 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 21. august 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 8 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og to centralbanker i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 4,6 mia. euro til 194,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
19. august 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 17,6 mia. CHF 18,4 mia.
20. august 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 45,2 mia. USD 38,4 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som ikke holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 304,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 4,5 mia. euro til 768,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 1,2 mia. euro til 114,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 47 mia. euro til 569,6 mia. euro. Onsdag den 19. august 2009 udløb en primær markedsoperation på 73,6 mia. euro, og en ny på 76,1 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 160,2 mia. euro (mod 110,8 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,9 mia. euro til 7,9 mia. euro i ugen, der sluttede den 21. august 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 43,1 mia. euro til 221,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.109 −8
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.416 −13
2.1 Tilgodehavender hos IMF 17.093 0
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.322 −13
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 56.935 −4.353
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.178 −747
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.178 −747
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 729.812 2.354
5.1 Primære markedsoperationer 76.056 2.460
5.2 Langfristede markedsoperationer 653.645 −1
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 62 −145
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 48 40
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 22.955 349
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 312.553 1.010
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 7.926 893
7.2 Andre værdipapirer 304.627 117
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 232.176 −1.986
Aktiver i alt 1.798.364 −3.393
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 768.321 −4.508
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 381.326 6.323
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 221.138 −43.051
2.2 Indlånsfacilitet 160.184 49.372
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 4 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 222 −24
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 125.173 1.799
5.1 Offentlig forvaltning og service 114.518 1.193
5.2 Andre forpligtelser 10.654 607
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 91.344 −7.414
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.984 −614
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.818 800
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.818 800
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0
10 Andre forpligtelser 149.986 244
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.959 0
Passiver i alt 1.798.364 −3.393
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt