Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 7 август 2009 г.

11 август 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 3 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 7 август 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,2 млрд. евро до 198 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
5 август 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 18,9 млрд. швейцарски франка 18,5 млрд. швейцарски франка
6 август 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 39,8 млрд. щатски долара 40,2 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с Швейцарската национална банка и със Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от тези, държани за целите на паричната политика (т. 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,9 млрд. евро до 303,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 2,2 млрд. евро до 775 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 27,2 млрд. евро до 114,5 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 27,4 млрд. евро до 539,6 млрд. евро. На 5 август 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 94,8 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 80,8 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 222 млрд. евро (при 208,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (т. 7.1 от активите), се увеличават с 1,3 млрд. евро до 5,6 млрд. евро през седмицата, която приключва на 7 август 2009 г.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 4 млрд. евро до 182,1 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 232 117 −3
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 158 023 −1 591
2.1 Вземания от МВФ 17 021 −87
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 002 −1 504
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 60 771 −455
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 535 −1 177
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 535 −1 177
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 761 631 −14 099
5.1 Основни операции по рефинансиране 80 785 −13 995
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 680 732 −48
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 95 −56
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 19 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 24 016 −285
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 308 826 2 215
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 5 554 1 322
7.2 Други ценни книжа 303 272 893
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 230 0
9 Други активи 236 745 −2 803
Общо активи 1 835 895 −18 198
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 775 034 2 232
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 404 144 9 299
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 182 116 −3 988
2.2 Депозитно улеснение 222 024 13 287
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 1
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 245 −52
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 124 622 −27 077
5.1 Сектор „Държавно управление“ 114 467 −27 182
5.2 Други задължения 10 155 105
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 98 339 77
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 085 −121
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 12 235 −1 758
8.1 Депозити, салда и други задължения 12 235 −1 758
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 436 0
10 Други задължения 152 000 −799
11 Сметки за преоценка 187 797 0
12 Капитал и резерви 72 959 0
Общо пасиви 1 835 895 −18 198
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите