Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 7 augusti 2009

11 augusti 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 7 augusti 2009 motsvarade minskningen på 3 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 198 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
5 augusti 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 18,9 miljarder CHF 18,5 miljarder CHF
6 augusti 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 39,8 miljarder USD 40,2 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,9 miljarder EUR till 303,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 775 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 27,2 miljarder EUR till 114,5 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 27,4 miljarder EUR till 539,6 miljarder EUR. Onsdagen den 5 augusti 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 94,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 80,8 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 222 miljarder EUR (jämfört med 208,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 5,6 miljarder EUR för den vecka som slutade den 7 augusti 2009.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som ett resultat av alla transaktioner minskade den aktuella ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (punkt 2.1 på skuldsidan) med 4 miljarder EUR till 182,1 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 232.117 −3
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 158.023 −1.591
2.1 Fordringar på IMF 17.021 −87
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.002 −1.504
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 60.771 −455
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.535 −1.177
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.535 −1.177
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 761.631 −14.099
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 80.785 −13.995
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 680.732 −48
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 95 −56
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 19 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 24.016 −285
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 308.826 2.215
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 5.554 1.322
7.2 Andra värdepapper 303.272 893
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.230 0
9 Övriga tillgångar 236.745 −2.803
Summa tillgångar 1.835.895 −18.198
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 775.034 2.232
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 404.144 9.299
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 182.116 −3.988
2.2 Inlåningsfacilitet 222.024 13.287
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3 1
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 245 −52
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 124.622 −27.077
5.1 Offentliga sektorn 114.467 −27.182
5.2 Övriga skulder 10.155 105
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 98.339 77
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.085 −121
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 12.235 −1.758
8.1 Inlåning och övriga skulder 12.235 −1.758
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.436 0
10 Övriga skulder 152.000 −799
11 Värderegleringskonton 187.797 0
12 Eget kapital 72.959 0
Summa skulder 1.835.895 −18.198
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media