Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 7. avgusta 2009

11. avgust 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 7. avgusta 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 3 milijone EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 0,2 milijarde EUR na 198 milijard EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
5. avgust 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 18,9 mrd CHF 18,5 mrd CHF
6. avgust 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 39,8 mrd USD 40,2 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnima bankama Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,9 milijarde EUR na 303,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,2 milijarde EUR na 775 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 27,2 milijarde EUR na 114,5 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 27,4 milijarde EUR na 539,6 milijarde EUR. V sredo, 5. avgusta 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 94,8 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 80,8 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 222 milijard EUR (v primerjavi z 208,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu, ki se je končal 7. avgusta 2009, povečala za 1,3 milijarde EUR na 5,6 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 4 milijarde EUR na 182,1 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 232.117 −3
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 158.023 −1.591
2.1 Terjatve do MDS 17.021 −87
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.002 −1.504
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 60.771 −455
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.535 −1.177
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.535 −1.177
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 761.631 −14.099
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 80.785 −13.995
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 680.732 −48
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 95 −56
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 19 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 24.016 −285
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 308.826 2.215
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 5.554 1.322
7.2 Drugi vrednostni papirji 303.272 893
8 Dolg širše države v EUR 36.230 0
9 Druga sredstva 236.745 −2.803
Skupaj sredstva 1.835.895 −18.198
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 775.034 2.232
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 404.144 9.299
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 182.116 −3.988
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 222.024 13.287
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3 1
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 245 −52
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 124.622 −27.077
5.1 Širša država 114.467 −27.182
5.2 Druge obveznosti 10.155 105
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 98.339 77
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.085 −121
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 12.235 −1.758
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 12.235 −1.758
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.436 0
10 Druge obveznosti 152.000 −799
11 Računi prevrednotenja 187.797 0
12 Kapital in rezerve 72.959 0
Skupaj obveznosti 1.835.895 −18.198
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije