Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 7ης Αυγούστου 2009

11 Αυγούστου 2009

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Αυγούστου 2009, η μείωση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 3 εκατ. ευρώ αντανακλά την πώληση χρυσού από μία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυστήματος (στο πλαίσιο της συμφωνίας χρυσού των κεντρικών τραπεζών (Central Bank Gold Agreement) που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Σεπτεμβρίου 2004).

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,2 δισεκ. ευρώ σε 198 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ.

Έκτακτες συναλλαγές

Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
5 Αυγούστου 2009 Πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας για παροχή ρευστότητας σε φράγκα Ελβετίας, διάρκειας 7 ημερών 18,9 δισεκ. φράγκα Ελβετίας 18,5 δισεκ. φράγκα Ελβετίας
6 Αυγούστου 2009 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 39,8 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ 40,2 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο των προσωρινών συμφωνιών ανταλλαγής νομισμάτων (swap lines) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Εθνική Τράπεζα της Ελβετίας και την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Η πράξη ανταλλαγής νομισμάτων ευρώ/φράγκων Ελβετίας δεν είχε καμία επίδραση στην καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 303,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε 775 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 27,2 δισεκ. ευρώ σε 114,5 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 27,4 δισεκ. ευρώ σε 539,6 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2009 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 94,8 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 80,8 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 0,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 222 δισεκ. ευρώ (έναντι 208,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,3 δισεκ. ευρώ σε 5,6 δισεκ. ευρώ κατά την εβδομάδα που έληξε στις 7 Αυγούστου 2009.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 4 δισεκ. ευρώ σε 182,1 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 232.117 −3
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 158.023 −1.591
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 17.021 −87
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 141.002 −1.504
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 60.771 −455
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.535 −1.177
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.535 −1.177
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 761.631 −14.099
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 80.785 −13.995
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 680.732 −48
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 95 −56
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 19 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 24.016 −285
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 308.826 2.215
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 5.554 1.322
7.2 Λοιποί τίτλοι 303.272 893
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 36.230 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 236.745 −2.803
Σύνολο ενεργητικού 1.835.895 −18.198
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 775.034 2.232
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 404.144 9.299
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 182.116 −3.988
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 222.024 13.287
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 3 1
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 245 −52
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 124.622 −27.077
5.1 Γενική κυβέρνηση 114.467 −27.182
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 10.155 105
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 98.339 77
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 3.085 −121
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 12.235 −1.758
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 12.235 −1.758
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 5.436 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 152.000 −799
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 187.797 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 72.959 0
Σύνολο παθητικού 1.835.895 −18.198
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου