Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 7 sierpnia 2009 r.

11 sierpnia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 7 sierpnia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 3 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,2 mld euro do poziomu 198 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
5 sierpnia 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 18,9 mld CHF 18,5 mld CHF
6 sierpnia 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 39,8 mld USD 40,2 mld USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,9 mld euro do poziomu 303,3 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 2,2 mld euro do poziomu 775 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 27,2 mld euro do poziomu 114,5 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 27,4 mld euro do poziomu 539,6 mld euro. W środę 5 sierpnia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 94,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 80,8 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (w porównaniu z 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 222 mld euro (w porównaniu z 208,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

W tygodniu kończącym się 7 sierpnia 2009 r. zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,3 mld euro do poziomu 5,6 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 4 mld euro do poziomu 182,1 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 232.117 −3
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 158.023 −1.591
2.1 Należności od MFW 17.021 −87
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.002 −1.504
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 60.771 −455
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.535 −1.177
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.535 −1.177
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 761.631 −14.099
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 80.785 −13.995
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 680.732 −48
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 95 −56
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 19 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 24.016 −285
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 308.826 2.215
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 5.554 1.322
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 303.272 893
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.230 0
9 Pozostałe aktywa 236.745 −2.803
Aktywa razem 1.835.895 −18.198
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 775.034 2.232
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 404.144 9.299
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 182.116 −3.988
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 222.024 13.287
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3 1
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 245 −52
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 124.622 −27.077
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 114.467 −27.182
5.2 Pozostałe zobowiązania 10.155 105
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 98.339 77
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.085 −121
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 12.235 −1.758
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 12.235 −1.758
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.436 0
10 Pozostałe pasywa 152.000 −799
11 Różnice z wyceny 187.797 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.959 0
Pasywa razem 1.835.895 −18.198
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami