Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 7. augustu 2009

11. augusta 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 7. augusta 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 3 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 0,2 mld. EUR na 198 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
5. augusta 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 18,9 mld. CHF 18,5 mld. CHF
6. augusta 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 39,8 mld. USD 40,2 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,9 mld. EUR na 303,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 2,2 mld. EUR na 775 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 27,2 mld. EUR na 114,5 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 27,4 mld. EUR na 539,6 mld. EUR. V stredu 5. augusta 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 94,8 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 80,8 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 222 mld. EUR (v porovnaní s 208,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v týždni končiacom sa 7. augusta 2009 zvýšil o 1,3 mld. EUR na 5,6 mld. EUR.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 4 mld. EUR na 182,1 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 232 117 −3
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 158 023 −1 591
2.1 Pohľadávky voči MMF 17 021 −87
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 002 −1 504
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 60 771 −455
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 17 535 −1 177
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 17 535 −1 177
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 761 631 −14 099
5.1 Hlavné refinančné operácie 80 785 −13 995
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 680 732 −48
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 95 −56
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 19 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 24 016 −285
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 308 826 2 215
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 5 554 1 322
7.2 Ostatné cenné papiere 303 272 893
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 230 0
9 Ostatné aktíva 236 745 −2 803
Úhrn aktív 1 835 895 −18 198
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 775 034 2 232
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 404 144 9 299
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 182 116 −3 988
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 222 024 13 287
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 1
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 245 −52
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 124 622 −27 077
5.1 Verejná správa 114 467 −27 182
5.2 Ostatné záväzky 10 155 105
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 98 339 77
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 085 −121
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 12 235 −1 758
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 12 235 −1 758
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 436 0
10 Ostatné pasíva 152 000 −799
11 Účty precenenia 187 797 0
12 Kapitál a rezervy 72 959 0
Úhrn pasív 1 835 895 −18 198
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá