Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 7. augustā

2009. gada 11. augustā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 7. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 3 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo darījumu ASV dolāros rezultātā samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 198 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 5. augusts Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 18.9 mljrd. Šveices franku 18.5 mljrd. Šveices franku
2009. gada 6. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 39.8 mljrd. ASV dolāru 40.2 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.9 mljrd. euro (līdz 303.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 775 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 27.2 mljrd. euro (līdz 114.5 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 27.4 mljrd. euro (līdz 539.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 5. augustā galvenajai refinansēšanas operācijai 94.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 80.8 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 222 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 208.7 mljrd. euro).

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 7. augustā, Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 5.6 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4 mljrd. euro (līdz 182.1 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 232,117 −3
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 158,023 −1,591
2.1 SVF debitoru parādi 17,021 −87
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,002 −1,504
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 60,771 −455
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 17,535 −1,177
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 17,535 −1,177
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 761,631 −14,099
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 80,785 −13,995
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 680,732 −48
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 95 −56
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 19 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 24,016 −285
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 308,826 2,215
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 5,554 1,322
7.2 Pārējie vērtspapīri 303,272 893
8 Valdības parāds euro 36,230 0
9 Pārējie aktīvi 236,745 −2,803
Kopā aktīvi 1,835,895 −18,198
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 775,034 2,232
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 404,144 9,299
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 182,116 −3,988
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 222,024 13,287
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3 1
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 245 −52
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 124,622 −27,077
5.1 Saistības pret valdību 114,467 −27,182
5.2 Pārējās saistības 10,155 105
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 98,339 77
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,085 −121
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 12,235 −1,758
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 12,235 −1,758
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,436 0
10 Pārējās saistības 152,000 −799
11 Pārvērtēšanas konti 187,797 0
12 Kapitāls un rezerves 72,959 0
Kopā pasīvi 1,835,895 −18,198
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem