SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 7. august 2009

11. august 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 7. august 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 3 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,2 mia. euro til 198 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
5. august 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 18,9 mia. CHF 18,5 mia.
6. august 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 39,8 mia. USD 40,2 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som ikke holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,9 mia. euro til 303,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 2,2 mia. euro til 775 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 27,2 mia. euro til 114,5 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 27,4 mia. euro til 539,6 mia. euro. Onsdag den 5. august 2009 udløb en primær markedsoperation på 94,8 mia. euro, og en ny på 80,8 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 222 mia. euro (mod 208,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,3 mia. euro til 5,6 mia. euro i ugen, der sluttede den 7. august 2009.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 4 mia. euro til 182,1 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 232.117 −3
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 158.023 −1.591
2.1 Tilgodehavender hos IMF 17.021 −87
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.002 −1.504
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 60.771 −455
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.535 −1.177
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.535 −1.177
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 761.631 −14.099
5.1 Primære markedsoperationer 80.785 −13.995
5.2 Langfristede markedsoperationer 680.732 −48
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 95 −56
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 19 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.016 −285
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 308.826 2.215
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 5.554 1.322
7.2 Andre værdipapirer 303.272 893
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.230 0
9 Andre aktiver 236.745 −2.803
Aktiver i alt 1.835.895 −18.198
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 775.034 2.232
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 404.144 9.299
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 182.116 −3.988
2.2 Indlånsfacilitet 222.024 13.287
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3 1
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 245 −52
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 124.622 −27.077
5.1 Offentlig forvaltning og service 114.467 −27.182
5.2 Andre forpligtelser 10.155 105
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 98.339 77
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.085 −121
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 12.235 −1.758
8.1 Indlån og andre forpligtelser 12.235 −1.758
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.436 0
10 Andre forpligtelser 152.000 −799
11 Revalueringskonti 187.797 0
12 Kapital og reserver 72.959 0
Passiver i alt 1.835.895 −18.198
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt