Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 7 augustus 2009

11 augustus 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 7 augustus 2009 was de daling van EUR 3 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken (Central Bank Gold Agreement) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,2 miljard naar EUR 198 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
5 augustus 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 18,9 miljard CHF 18,5 miljard
6 augustus 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 39,8 miljard USD 40,2 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met respectievelijk de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,9 miljard naar EUR 303,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 2,2 miljard naar EUR 775 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 27,2 miljard naar EUR 114,5 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 27,4 miljard naar EUR 539,6 miljard. Op woensdag 5 augustus 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 94,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 80,8 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 222 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 208,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetaire-beleidsdoeleinden aangehouden effecten (actiefpost 7.1) zijn in de week die eindigde op 7 augustus 2009 met EUR 1,3 miljard gestegen tot EUR 5,6 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 4 miljard naar EUR 182,1 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 232.117 −3
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 158.023 −1.591
2.1 Vorderingen op het IMF 17.021 −87
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.002 −1.504
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 60.771 −455
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.535 −1.177
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.535 −1.177
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 761.631 −14.099
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 80.785 −13.995
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 680.732 −48
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 95 −56
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 19 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 24.016 −285
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 308.826 2.215
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 5.554 1.322
7.2 Overige waardepapieren 303.272 893
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.230 0
9 Overige activa 236.745 −2.803
Totaal activa 1.835.895 −18.198
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 775.034 2.232
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 404.144 9.299
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 182.116 −3.988
2.2 Depositofaciliteit 222.024 13.287
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3 1
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 245 −52
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 124.622 −27.077
5.1 Overheid 114.467 −27.182
5.2 Overige verplichtingen 10.155 105
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 98.339 77
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.085 −121
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 12.235 −1.758
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 12.235 −1.758
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.436 0
10 Overige passiva 152.000 −799
11 Herwaarderingsrekeningen 187.797 0
12 Kapitaal en reserves 72.959 0
Totaal passiva 1.835.895 −18.198
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media