Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 7. srpnu 2009

11. srpna 2009

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 7. srpna 2009 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka I na straně aktiv) o 3 mil. EUR prodeji zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (podle Dohody centrálních bank o zlatě, jež vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a transakcí na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,2 mld. EUR na 198 mld. EUR.

Mimořádné transakce

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
5. srpna 2009 měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích na poskytnutí likvidity ve švýcarských francích se splatností 7 dní 18,9 mld. CHF 18,5 mld. CHF
6. srpna 2009 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 39,8 mld. USD 40,2 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnými vzájemnými měnovými dohodami (swapovými linkami), které Evropská centrální banka uzavřela se Švýcarskou národní bankou a s Federálním rezervním systémem. Měnová swapová transakce v eurech a švýcarských francích neměla žádný vliv na čistý objem devizových aktiv Eurosystému.

Objem cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,9 mld. EUR na 303,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka I na straně pasiv) vzrostla o 2,2 mld. EUR na 775 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 27,2 mld. EUR na 114,5 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesla o 27,4 mld. EUR na 539,6 mld. EUR. Ve středu 5. srpna 2009 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 94,8 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 80,8 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (ve srovnání s 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 222 mld. EUR (ve srovnání s 208,7 mld. EUR během předchozího týdne).

V týdnu končícím 7. srpna 2009 vzrostl objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) o 1,3 mld. EUR na 5,6 mld. EUR.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 4 mld. EUR na 182,1 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 232 117 −3
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 158 023 −1 591
2.1 Pohledávky za MMF 17 021 −87
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 002 −1 504
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 60 771 −455
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 535 −1 177
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 535 −1 177
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 761 631 −14 099
5.1 Hlavní refinanční operace 80 785 −13 995
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 680 732 −48
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 95 −56
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 19 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 016 −285
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 308 826 2 215
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 5 554 1 322
7.2 Ostatní cenné papíry 303 272 893
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 36 230 0
9 Ostatní aktiva 236 745 −2 803
Aktiva celkem 1 835 895 −18 198
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 775 034 2 232
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 404 144 9 299
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 182 116 −3 988
2.2 Vkladová facilita 222 024 13 287
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 1
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 245 −52
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 124 622 −27 077
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 114 467 −27 182
5.2 Ostatní závazky 10 155 105
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 98 339 77
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 085 −121
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 12 235 −1 758
8.1 Vklady a ostatní závazky 12 235 −1 758
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 436 0
10 Ostatní pasiva 152 000 −799
11 Účty přecenění 187 797 0
12 Kapitál a rezervní fondy 72 959 0
Pasiva celkem 1 835 895 −18 198
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média