Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 12 юни 2009 г.

16 юни 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 21 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 12 юни 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението между централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 3,9 млрд. евро до 233,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции, валутни суапове в датски крони и шведски крони и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари.

Таблица 1. Извънредни транзакции

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
10 юни 2009 г. 7-дневен валутен суап в евро/швейцарски франкове за предоставяне на ликвидност в швейцарски франкове 36 млрд. швейцарски франка 32,5 млрд. швейцарски франка
11 юни 2009 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 63,4 млрд. щатски долара 51,8 млрд. щатски долара
11 юни 2009 г. 3-месечен валутен суап в шведски крони - 32,4 млрд. шведски крони
12 юни 2009 г. 3-месечен валутен суап в датски крони 6 млрд. датски крони -
12 юни 2009 г. 74-дневен валутен суап в датски крони - 7,1 млрд. датски крони

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временните реципрочни валутни споразумения (суап линии), сключени от Европейската централна банка с централната банка на Дания ( Danmarks Nationalbank), централната банка на Швеция ( Sveriges Riksbank), Швейцарската национална банка и Системата на Федералния резерв. Валутният суап в евро/швейцарски франкове не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 2,4 млрд. евро до 300,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. I от пасивите) намаляват с 0,7 млрд. евро до 762,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 8,2 млрд. евро до 144,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 4,5 млрд. евро до 599,6 млрд. евро. На 10 юни 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 227,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 302,1 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 116,1 млрд. евро с матуритет един месец и бе извършено плащането по нова на стойност 56,8 млрд. евро. На 11 юни 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 30,2 млрд. евро с матуритет три месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 14,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на допълнителна дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 38,1 млрд. евро с матуритет шест месеца и бе извършено плащането по нова на стойност 18,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (при 1,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 11,3 млрд. евро (при 28,8 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 6,6 млрд. евро до 213,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 240 746 −21
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 162 272 5 686
2.1 Вземания от МВФ 17 013 15
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 145 259 5 670
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 90 851 −8 723
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 18 431 −326
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 431 −326
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 611 020 −21 862
5.1 Основни операции по рефинансиране 302 077 74 501
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 308 701 −94 855
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 241 −1 498
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −11
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 23 876 −205
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 300 606 2 439
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 36 788 0
9 Други активи 242 035 1 798
Общо активи 1 726 624 −21 214
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 762 798 −696
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 224 940 −10 848
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 213 491 6 555
2.2 Депозитно улеснение 11 334 −17 508
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 116 105
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 221 −15
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 152 896 7 857
5.1 Сектор „Държавно управление“ 144 896 8 182
5.2 Други задължения 8 000 −325
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 131 799 −20 392
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 204 −1 936
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 237 2 776
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 237 2 776
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 551 0
10 Други задължения 158 052 2 044
11 Сметки за преоценка 202 952 0
12 Капитал и резерви 72 976 −5
Общо пасиви 1 726 624 −21 214
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите