Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 12. júnu 2009

16. júna 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 12. júna 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 21 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade s Dohodou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií, menových swapov v dánskych a švédskych korunách a transakcií na dodanie likvidity v amerických dolároch znížila o 3,9 mld. EUR na 233,1 mld. EUR.

Mimoriadne obchody

Dátum valuty Druh transakcie Splatná suma Nová suma
10. júna 2009 7-dňový menový swap na dodanie likvidity vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) 36 mld. CHF 32,5 mld. CHF
11. júna 2009 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 63,4 mld. USD 51,8 mld. USD
11. júna 2009 3-mesačný menový swap vo švédskych korunách - 32,4 mld. SEK
12. júna 2009 3-mesačný menový swap v dánskych korunách 6 mld. DKK -
12. júna 2009 74-dňový menový swap v dánskych korunách - 7,1 mld. DKK

Uvedené obchody na dodanie likvidity Eurosystém uskutočnil v rámci dočasných vzájomných menových dohôd (swapových liniek) medzi Európskou centrálnou bankou a Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, Swiss National Bank a Federálnym rezervným systémom. Menový swap EUR/CHF nemal žiadny vplyv na čistú devízovú pozíciu Eurosystému.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 2,4 mld. EUR na 300,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,7 mld. EUR na 762,8 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 8,2 mld. EUR na 144,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 4,5 mld. EUR na 599,6 mld. EUR. V stredu 10. júna 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 227,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 302,1 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 116,1 mld. EUR s mesačnou splatnosťou a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 56,8 mld. EUR. Vo štvrtok 11. júna 2009 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 30,2 mld. EUR so splatnosťou tri mesiace a bola vyrovnaná nová vo výške 14,5 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná aj dodatočná dlhodobejšia refinančná operácia vo výške 38,1 mld. EUR so splatnosťou šesť mesiacov a bola vyrovnaná ďalšia vo výške 18,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,2 mld. EUR (v porovnaní s 1,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 11,3 mld. EUR (v porovnaní s 28,8 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 6,6 mld. EUR na 213,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 240 746 −21
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 162 272 5 686
2.1 Pohľadávky voči MMF 17 013 15
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 145 259 5 670
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 90 851 −8 723
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 18 431 −326
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 18 431 −326
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 611 020 −21 862
5.1 Hlavné refinančné operácie 302 077 74 501
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 308 701 −94 855
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 241 −1 498
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −11
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 23 876 −205
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 300 606 2 439
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 36 788 0
9 Ostatné aktíva 242 035 1 798
Úhrn aktív 1 726 624 −21 214
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 762 798 −696
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 224 940 −10 848
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 213 491 6 555
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 11 334 −17 508
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 116 105
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 221 −15
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 152 896 7 857
5.1 Verejná správa 144 896 8 182
5.2 Ostatné záväzky 8 000 −325
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 131 799 −20 392
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 204 −1 936
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 237 2 776
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 237 2 776
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 551 0
10 Ostatné pasíva 158 052 2 044
11 Účty precenenia 202 952 0
12 Kapitál a rezervy 72 976 −5
Úhrn pasív 1 726 624 −21 214
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá