Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 12 juni 2009

16 juni 2009

Posten die geen verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 12 juni 2009 was de daling van EUR 21 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken (Central Bank Gold Agreement) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 3,9 miljard naar EUR 233,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties, in Deense en Zweedse kroon luidende deviezenswaps en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties.

Buitengewone transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
10 juni 2009 7-daagse in Zwitserse frank luidende liquiditeitsverschaffende EUR/CHF-deviezenswap CHF 36 miljard CHF 32,5 miljard
11 juni 2009 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 63,4 miljard USD 51,8 miljard
11 juni 2009 In Zweedse kroon luidende deviezenswap met een looptijd van drie maanden - SEK 32,4 miljard
12 juni 2009 In Deense kroon luidende deviezenswap met een looptijd van drie maanden DKK 6 miljard -
12 juni 2009 In Deense kroon luidende deviezenswap met een looptijd van 74 dagen - DKK 7,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomsten (“swap lines”) van de Europese Centrale Bank met Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, de Zwitserse nationale bank en het Federal Reserve System. De EUR/CHF-deviezenswap had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 2,4 miljard naar EUR 300,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,7 miljard naar EUR 762,8 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 8,2 miljard naar EUR 144,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 4,5 miljard naar EUR 599,6 miljard. Op woensdag 10 juni 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 227,6 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 302,1 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 116,1 miljard, met een looptijd van een maand, en werd een nieuwe transactie van EUR 56,8 miljard verrekend. Op donderdag 11 juni 2009 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 30,2 miljard, met een looptijd van drie maanden en werd een nieuwe transactie van EUR 14,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een aanvullende langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 38,1 miljard, met een looptijd van zes maanden, en werd een nieuwe transactie van EUR 18,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,2 miljard (vergeleken met EUR 1,7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 11,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 28,8 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 6,6 miljard naar EUR 213,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 240.746 −21
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 162.272 5.686
2.1 Vorderingen op het IMF 17.013 15
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 145.259 5.670
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 90.851 −8.723
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 18.431 −326
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 18.431 −326
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 611.020 −21.862
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 302.077 74.501
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 308.701 −94.855
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 241 −1.498
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −11
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 23.876 −205
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 300.606 2.439
8 Overheidsschuld, luidende in euro 36.788 0
9 Overige activa 242.035 1.798
Totaal activa 1.726.624 −21.214
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 762.798 −696
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 224.940 −10.848
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 213.491 6.555
2.2 Depositofaciliteit 11.334 −17.508
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 116 105
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 221 −15
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 152.896 7.857
5.1 Overheid 144.896 8.182
5.2 Overige verplichtingen 8.000 −325
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 131.799 −20.392
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.204 −1.936
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.237 2.776
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.237 2.776
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.551 0
10 Overige passiva 158.052 2.044
11 Herwaarderingsrekeningen 202.952 0
12 Kapitaal en reserves 72.976 −5
Totaal passiva 1.726.624 −21.214
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media