Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 12 juni 2009

16 juni 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 12 juni 2009 motsvarade minskningen på 21 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 3,9 miljarder EUR till 233,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner, valutaswappar i danska kronor och svenska kronor, samt likvidiserande transaktioner i US-dollar.

Extra transaktioner

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
10 juni 2009 7-dagars likvidiserande valutaswapp i schweizerfranc, EUR/CHF 36 miljarder CHF 32,5 miljarder CHF
11 juni 2009 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 63,4 miljarder USD 51,8 miljarder USD
11 juni 2009 3-månaders valutaswapp i svenska kronor - 32,4 miljarder SEK
12 juni 2009 3-månaders valutaswapp i danska kronor 6 miljarder DKK -
12 juni 2009 74-dagars valutaswapp i danska kronor - 7,1 miljarder DKK

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) som ECB har med Danmarks Nationalbank, Sveriges riksbank, Swiss National Bank och Federal Reserve System. Valutaswapptransaktionen i EUR/CHF påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 300,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,7 miljarder EUR till 762,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 8,2 miljarder EUR till 144,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 4,5 miljarder EUR till 599,6 miljarder EUR. Onsdagen den 10 juni 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 227,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 302,1 miljarder EUR. Samma dag förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 116,1 miljarder EUR, med en löptid på en månad, och ersattes med en ny på 56,8 miljarder EUR. Torsdagen den 11 juni 2009 förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 30,2 miljarder EUR, med en löptid på tre månader, och ersattes med en ny på 14,5 miljarder EUR. Samma dag förföll en extra långfristig refinansieringstransaktion på 38,1 miljarder EUR, med en löptid på sex månader, och ersattes med en ny på 18,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,2 miljarder EUR (jämfört med 1,7 miljarder  EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 11,3 miljarder EUR (jämfört med 28,8 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 6,6 miljarder EUR till 213,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 240.746 −21
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 162.272 5.686
2.1 Fordringar på IMF 17.013 15
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 145.259 5.670
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 90.851 −8.723
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 18.431 −326
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 18.431 −326
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 611.020 −21.862
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 302.077 74.501
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 308.701 −94.855
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 241 −1.498
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −11
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 23.876 −205
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 300.606 2.439
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 36.788 0
9 Övriga tillgångar 242.035 1.798
Summa tillgångar 1.726.624 −21.214
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 762.798 −696
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 224.940 −10.848
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 213.491 6.555
2.2 Inlåningsfacilitet 11.334 −17.508
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 116 105
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 221 −15
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 152.896 7.857
5.1 Offentliga sektorn 144.896 8.182
5.2 Övriga skulder 8.000 −325
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 131.799 −20.392
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.204 −1.936
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.237 2.776
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.237 2.776
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.551 0
10 Övriga skulder 158.052 2.044
11 Värderegleringskonton 202.952 0
12 Eget kapital 72.976 −5
Summa skulder 1.726.624 −21.214
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media