Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 12. junija 2009

16. junij 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 12. junija 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 21 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, valutnih zamenjav v danskih in švedskih kronah ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih zmanjšalo za 3,9 milijarde EUR na 233,1 milijarde EUR.

Izredne transakcije

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
10. junij 2009 7-dnevna valutna zamenjava EUR/CHF za povečevanje likvidnosti v švicarskih frankih 36 mrd CHF 32,5 mrd CHF
11. junij 2009 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 63,4 mrd USD 51,8 mrd USD
11. junij 2009 3-mesečna valutna zamenjava v švedskih kronah - 32,4 mrd SEK
12. junij 2009 3-mesečna valutna zamenjava v danskih kronah 6 mrd DKK -
12. junij 2009 74-dnevna valutna zamenjava v danskih kronah - 7,1 mrd DKK

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovorov o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalnih linijah) med Evropsko centralno banko (ECB) in centralnimi bankami Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, Swiss National Bank in Federal Reserve System. Operacija valutne zamenjave EUR/CHF ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) so se povečala za 2,4 milijarde EUR na 300,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,7 milijarde EUR na 762,8 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 8,2 milijarde EUR na 144,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 4,5 milijarde EUR na 599,6 milijarde EUR. V sredo, 10. junija 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 227,6 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 302,1 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 116,1 milijarde EUR z zapadlostjo en mesec, poravnana je bila nova v višini 56,8 milijarde EUR. V četrtek, 11. junija 2009, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 30,2 milijarde EUR z zapadlostjo tri mesece, poravnana je bila nova v višini 14,5 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla še ena dodatna operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 38,1 milijarde EUR z zapadlostjo šest mesecev, poravnana je bila nova v višini 18,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,2 milijarde EUR (v primerjavi z 1,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 11,3 milijarde EUR (v primerjavi s 28,8 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 6,6 milijarde EUR na 213,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 240.746 −21
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 162.272 5.686
2.1 Terjatve do MDS 17.013 15
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 145.259 5.670
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 90.851 −8.723
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 18.431 −326
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 18.431 −326
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 611.020 −21.862
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 302.077 74.501
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 308.701 −94.855
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 241 −1.498
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −11
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 23.876 −205
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 300.606 2.439
8 Dolg širše države v EUR 36.788 0
9 Druga sredstva 242.035 1.798
Skupaj sredstva 1.726.624 −21.214
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 762.798 −696
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 224.940 −10.848
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 213.491 6.555
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 11.334 −17.508
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 116 105
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 221 −15
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 152.896 7.857
5.1 Širša država 144.896 8.182
5.2 Druge obveznosti 8.000 −325
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 131.799 −20.392
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.204 −1.936
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.237 2.776
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.237 2.776
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.551 0
10 Druge obveznosti 158.052 2.044
11 Računi prevrednotenja 202.952 0
12 Kapital in rezerve 72.976 −5
Skupaj obveznosti 1.726.624 −21.214
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije