Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 12 czerwca 2009 r.

16 czerwca 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 12 czerwca 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 21 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,9 mld euro do poziomu 233,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych, swapów walutowych z udziałem korony duńskiej i korony szwedzkiej oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich.

Transakcje nadzwyczajne

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
10 czerwca 2009 r. Swap walutowy EUR/CHF zasilający w płynność we frankach szwajcarskich, z terminem zapadalności 7 dni 36 mld CHF 32,5 mld CHF
11 czerwca 2009 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 63,4 mld USD 51,8 mld USD
11 czerwca 2009 r. Swap walutowy z udziałem korony szwedzkiej, z terminem zapadalności 3 miesiące - 32,4 mld SEK
12 czerwca 2009 r. Swap walutowy z udziałem korony duńskiej, z terminem zapadalności 3 miesiące 6 mld DKK -
12 czerwca 2009 r. Swap walutowy z udziałem korony duńskiej, z terminem zapadalności 74 dni - 7,1 mld DKK

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasowymi wzajemnymi umowami walutowymi (liniami swap) zawartymi przez Europejski Bank Centralny z bankiem centralnym Danii, bankiem centralnym Szwecji, bankiem centralnym Szwajcarii i z Systemem Rezerwy Federalnej. Swap walutowy EUR/CHF nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 2,4 mld euro do poziomu 300,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,7 mld euro do poziomu 762,8 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 8,2 mld euro do poziomu 144,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 4,5 mld euro do poziomu 599,6 mld euro. W środę 10 czerwca 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 227,6 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 302,1 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 116,1 mld euro, z jednomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 56,8 mld euro. W czwartek 11 czerwca 2009 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 30,2 mld euro, z trzymiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 14,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności dodatkowej dłuższej operacji refinansującej w kwocie 38,1 mld euro, z sześciomiesięcznym terminem zapadalności, oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 18,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld euro (w porównaniu z 1,7 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 11,3 mld euro (w porównaniu z 28,8 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 6,6 mld euro do poziomu 213,5 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 240.746 −21
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 162.272 5.686
2.1 Należności od MFW 17.013 15
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 145.259 5.670
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 90.851 −8.723
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.431 −326
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 18.431 −326
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 611.020 −21.862
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 302.077 74.501
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 308.701 −94.855
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 241 −1.498
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −11
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 23.876 −205
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 300.606 2.439
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 36.788 0
9 Pozostałe aktywa 242.035 1.798
Aktywa razem 1.726.624 −21.214
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 762.798 −696
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 224.940 −10.848
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 213.491 6.555
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 11.334 −17.508
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 116 105
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 221 −15
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 152.896 7.857
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 144.896 8.182
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.000 −325
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 131.799 −20.392
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.204 −1.936
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.237 2.776
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.237 2.776
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.551 0
10 Pozostałe pasywa 158.052 2.044
11 Różnice z wyceny 202.952 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 72.976 −5
Pasywa razem 1.726.624 −21.214
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami