SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 12. juni 2009

16. juni 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 12. juni 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 21 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 3,9 mia. euro til 233,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner, valutaswaps i danske og svenske kroner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar.

Ekstraordinære transaktioner

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
10. juni 2009 EUR/CHF-valutaswap med en løbetid på 7 dage til formidling af likviditet i schweiziske franc CHF 36 mia. CHF 32,5 mia.
11. juni 2009 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 63,4 mia. USD 51,8 mia.
11. juni 2009 Valutaswap i svenske kroner med en løbetid på 3 måneder - SEK 32,4 mia.
12. juni 2009 Valutaswap i danske kroner med en løbetid på 3 måneder DKK 6 mia. -
12. juni 2009 Valutaswap i danske kroner med en løbetid på 74 dage - DKK 7,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, Schweizerische Nationalbank og Federal Reserve. EUR/CHF-valutaswappen havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 2,4 mia. euro til 300,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,7 mia. euro til 762,8 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 8,2 mia. euro til 144,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 4,5 mia. euro til 599,6 mia. euro. Onsdag den 10. juni 2009 udløb en primær markedsoperation på 227,6 mia. euro, og en ny på 302,1 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 116,1 mia. euro med en løbetid på en måned, og en ny på 56,8 mia. euro blev afviklet. Torsdag den 11. juni 2009 udløb en langfristet markedsoperation på 30,2 mia. euro med en løbetid på tre måneder, og en ny på 14,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en supplerende langfristet markedsoperation på 38,1 mia. euro med en løbetid på seks måneder, og en ny på 18,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,2 mia. euro (mod 1,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 11,3 mia. euro (mod 28,8 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 6,6 mia. euro til 213,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 240.746 −21
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 162.272 5.686
2.1 Tilgodehavender hos IMF 17.013 15
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 145.259 5.670
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 90.851 −8.723
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 18.431 −326
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 18.431 −326
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 611.020 −21.862
5.1 Primære markedsoperationer 302.077 74.501
5.2 Langfristede markedsoperationer 308.701 −94.855
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 241 −1.498
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −11
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 23.876 −205
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 300.606 2.439
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 36.788 0
9 Andre aktiver 242.035 1.798
Aktiver i alt 1.726.624 −21.214
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 762.798 −696
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 224.940 −10.848
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 213.491 6.555
2.2 Indlånsfacilitet 11.334 −17.508
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 116 105
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 221 −15
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 152.896 7.857
5.1 Offentlig forvaltning og service 144.896 8.182
5.2 Andre forpligtelser 8.000 −325
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 131.799 −20.392
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.204 −1.936
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.237 2.776
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.237 2.776
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.551 0
10 Andre forpligtelser 158.052 2.044
11 Revalueringskonti 202.952 0
12 Kapital og reserver 72.976 −5
Passiver i alt 1.726.624 −21.214
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt