Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 12. jūnijā

2009. gada 16. jūnijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 12. jūnijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 21 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu, kā arī valūtas mijmaiņas operāciju Dānijas kronās un Zviedrijas kronās un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā samazinājās par 3.9 mljrd. euro (līdz 233.1 mljrd. euro).

Ārkārtas darījumi

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2009. gada 10. jūnijs Likviditāti palielinoša valūtas mijmaiņas operācija (EUR/CHF) Šveices frankos ar dzēšanas termiņu 7 dienas 36 mljrd. Šveices franku 32.5 mljrd. Šveices franku
2009. gada 11. jūnijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 63.4 mljrd. ASV dolāru 51.8 mljrd. ASV dolāru
2009. gada 11. jūnijs Valūtas mijmaiņas operācija Zviedrijas kronās ar dzēšanas termiņu 3 mēneši 32.4 mljrd. Zviedrijas kronu
2009. gada 12. jūnijs Valūtas mijmaiņas operācija Dānijas kronās ar dzēšanas termiņu 3 mēneši 6 mljrd. Dānijas kronu
2009. gada 12. jūnijs Valūtas mijmaiņas operācija Dānijas kronās ar dzēšanas termiņu 74 dienas 7.1 mljrd. Dānijas kronu

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Danmarks Nationalbank, Sveriges Riksbank, Šveices nacionālo banku un Federālo rezervju sistēmu. EUR/CHF valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 300.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.7 mljrd. euro (līdz 762.8 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 8.2 mljrd. euro (līdz 144.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 4.5 mljrd. euro (līdz 599.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 10. jūnijā galvenajai refinansēšanas operācijai 227.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 302.1 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 116.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 56.8 mljrd. euro apmērā. Ceturtdien, 2009. gada 11. jūnijā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 30.2 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 3 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 14.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 38.1 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 6 mēneši pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 18.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 11.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 28.8 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 6.6 mljrd. euro (līdz 213.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 240,746 −21
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 162,272 5,686
2.1 SVF debitoru parādi 17,013 15
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 145,259 5,670
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 90,851 −8,723
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18,431 −326
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18,431 −326
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 611,020 −21,862
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 302,077 74,501
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 308,701 −94,855
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 241 −1,498
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −11
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 23,876 −205
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 300,606 2,439
8 Valdības parāds euro 36,788 0
9 Pārējie aktīvi 242,035 1,798
Kopā aktīvi 1,726,624 −21,214
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 762,798 −696
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 224,940 −10,848
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 213,491 6,555
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 11,334 −17,508
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 116 105
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 221 −15
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 152,896 7,857
5.1 Saistības pret valdību 144,896 8,182
5.2 Pārējās saistības 8,000 −325
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 131,799 −20,392
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,204 −1,936
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,237 2,776
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,237 2,776
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,551 0
10 Pārējās saistības 158,052 2,044
11 Pārvērtēšanas konti 202,952 0
12 Kapitāls un rezerves 72,976 −5
Kopā pasīvi 1,726,624 −21,214
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem