Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 23 януари 2009 г.

27 януари 2009 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 47 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 23 януари 2009 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата и нетната покупка на златни монети от друга централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 5 млрд. евро до 353,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност. На 22 януари 2009 г., четвъртък, настъпи падежът на обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 58 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 60,3 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. В същия ден настъпи падежът на валутна суап операция в евро/щатски долари в размер на 0,8 млрд. щатски долара и бе договорена нова на стойност 0,7 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Тази валутна суап операция не се отрази на нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. Всички транзакции, деноминирани в щатски долари, бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между Европейската централна банка (ЕЦБ) и Системата на Федералния резерв. На 21 януари 2009 г., сряда, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/швейцарски франкове в размер на 28,5 млрд. швейцарски франка и бе договорена нова на стойност 28,3 млрд. швейцарски франка с матуритет седем дни. Тази операция бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Швейцарската национална банка и не се отрази върху нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута. На 23 януари 2009 г., петък, настъпи падежът на валутна суап операция в евро/датски крони в размер на 11,2 млрд. датски крони и бе договорена нова на стойност 26,2 млрд. датски крони с матуритет един месец. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и националната централна банка на Дания ( Danmarks Nationalbank).

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 2,2 млрд. евро до 282 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) намаляват с 3,3 млрд. евро до 740 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 24 млрд. евро до 121,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение от 104,3 млрд. евро до 643,6 млрд. евро. На 21 януари 2009 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 203,8 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 251,5 млрд. евро. В същия ден настъпи падежът на операция по рефинансиране със специален срок в размер на 134,9 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 113,4 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 1,6 млрд. евро (при 7,1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 198,7 млрд. евро (при 281,4 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 82,5 млрд. евро до 251,7 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 218 319 −47
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 161 737 2 614
2.1 Вземания от МВФ 13 217 −1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 148 520 2 615
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 205 948 1 146
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 824 1 343
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 824 1 343
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 842 407 20 520
5.1 Основни операции по рефинансиране 252 225 47 725
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 588 531 −21 657
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 575 −5 533
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 76 −15
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 34 928 −2 332
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 281 966 2 176
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 438 0
9 Други активи 234 232 3 724
Общо активи 2 039 799 29 145
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 739 970 −3 299
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 450 461 −302
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 251 699 82 462
2.2 Депозитно улеснение 198 674 −82 719
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 89 −45
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 432 161
4 Издадени дългови сертификати 0 −1 003
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 130 557 23 948
5.1 Сектор „Държавно управление“ 121 869 23 952
5.2 Други задължения 8 688 −4
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 280 187 9 212
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 365 −1 062
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 769 −163
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 769 −163
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 446 0
10 Други задължения 175 885 1 653
11 Сметки за преоценка 176 589 0
12 Капитал и резерви 71 138 1
Общо пасиви 2 039 799 29 145
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите