Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 23 stycznia 2009 r.

27 stycznia 2009 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 23 stycznia 2009 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) obniżył się o 47 mln euro w wyniku sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.) oraz nabycia netto złotych monet przez inny bank centralny Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 5 mld euro do poziomu 353,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz operacji zapewniających płynność. W czwartek 22 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności odwracalnej transakcji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 58 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej transakcji w wysokości 60,3 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/USD na kwotę 0,8 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 0,7 mld USD, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Swap ten nie miał wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. Wszystkie transakcje denominowane w dolarach amerykańskich zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) a Systemem Rezerwy Federalnej. W środę 21 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/CHF na kwotę 28,5 mld CHF oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 28,3 mld CHF, z siedmiodniowym terminem zapadalności. Transakcja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Szwajcarii (Swiss National Bank) i nie miała wpływu na pozycję netto Eurosystemu w walutach obcych. W piątek 23 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności swapa walutowego EUR/DKK na kwotę 11,2 mld DKK oraz nastąpiło rozliczenie nowego swapa na kwotę 26,2 mld DKK, z jednomiesięcznym terminem zapadalności. Operacja ta została przeprowadzona przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a bankiem centralnym Danii (Danmarks Nationalbank).

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów strefy euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) wzrosły o 2,2 mld euro do poziomu 282 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 3,3 mld euro do poziomu 740 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 24 mld euro do poziomu 121,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 104,3 mld euro do poziomu 643,6 mld euro. W środę 21 stycznia 2009 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 203,8 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 251,5 mld euro. Tego samego dnia przypadł termin zapadalności specjalnej operacji refinansującej w kwocie 134,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 113,4 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,6 mld euro (w porównaniu z 7,1 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 198,7 mld euro (w porównaniu z 281,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 82,5 mld euro do poziomu 251,7 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 218.319 −47
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 161.737 2.614
2.1 Należności od MFW 13.217 −1
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 148.520 2.615
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 205.948 1.146
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 22.824 1.343
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 22.824 1.343
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 842.407 20.520
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 252.225 47.725
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 588.531 −21.657
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.575 −5.533
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 76 −15
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 34.928 −2.332
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 281.966 2.176
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.438 0
9 Pozostałe aktywa 234.232 3.724
Aktywa razem 2.039.799 29.145
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 739.970 −3.299
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 450.461 −302
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 251.699 82.462
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 198.674 −82.719
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 89 −45
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 432 161
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 −1.003
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów strefy euro w euro 130.557 23.948
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 121.869 23.952
5.2 Pozostałe zobowiązania 8.688 −4
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 280.187 9.212
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.365 −1.062
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.769 −163
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 7.769 −163
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.446 0
10 Pozostałe zobowiązania 175.885 1.653
11 Różnice z aktualizacji wyceny 176.589 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.138 1
Pasywa razem 2.039.799 29.145
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami