Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 23. januarja 2009

27. januar 2009

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 23. januarja 2009, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 47 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004) in neto nakupa zlatih kovancev druge centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti povečalo za 5 milijard EUR na 353,1 milijarde EUR. V četrtek, 22. januarja 2009, je zapadla povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 58 milijard USD in obenem je bila poravnana nova v višini 60,3 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Istega dne je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/USD v višini 0,8 milijarde USD in obenem je bila poravnana nova v višini 0,7 milijarde USD z zapadlostjo 7 dni. Ta operacija valutne zamenjave ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. Vse transakcije v ameriških dolarjih je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko Federal Reserve System. V sredo, 21. januarja 2009, je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/CHF v višini 28,5 milijarde CHF in poravnana je bila nova operacija v višini 28,3 milijarde CHF z zapadlostjo 7 dni. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Swiss National Bank in ni vplivala na neto stanje Eurosistema v tuji valuti. V petek, 23. januarja 2009 je zapadla operacija valutne zamenjave EUR/DKK v višini 11,2 milijarde DKK in obenem je bila poravnana nova v višini 26,2 milijarde DKK z zapadlostjo en mesec. To operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in centralno banko Danmarks Nationalbank.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 2,2 milijarde EUR na 282 milijard EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,3 milijarde EUR na 740 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 24 milijard EUR na 121,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 104,3 milijarde EUR na 643,6 milijarde EUR. V sredo, 21. januarja 2009, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 203,8 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 251,5 milijard EUR. Na isti dan je zapadla operacija refinanciranja s posebnim rokom zapadlosti v višini 134,9 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 113,4 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,6 milijarde EUR (v primerjavi s 7,1 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 198,7 milijarde EUR (v primerjavi z 281,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 82,5 milijarde EUR na 251,7 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 218.319 −47
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 161.737 2.614
2.1 Terjatve do MDS 13.217 −1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 148.520 2.615
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 205.948 1.146
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.824 1.343
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.824 1.343
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 842.407 20.520
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 252.225 47.725
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 588.531 −21.657
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.575 −5.533
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 76 −15
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 34.928 −2.332
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 281.966 2.176
8 Dolg širše države v EUR 37.438 0
9 Druga sredstva 234.232 3.724
Skupaj sredstva 2.039.799 29.145
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 739.970 −3.299
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 450.461 −302
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 251.699 82.462
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 198.674 −82.719
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 89 −45
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 432 161
4 Izdani dolžniški certifikati 0 −1.003
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 130.557 23.948
5.1 Širša država 121.869 23.952
5.2 Druge obveznosti 8.688 −4
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 280.187 9.212
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.365 −1.062
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.769 −163
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.769 −163
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.446 0
10 Druge obveznosti 175.885 1.653
11 Računi prevrednotenja 176.589 0
12 Kapital in rezerve 71.138 1
Skupaj obveznosti 2.039.799 29.145
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije