Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 23. januáru 2009

27. januára 2009

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 23. januára 2009 došlo k poklesu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 47 mil. EUR v dôsledku predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004), a čistého nákupu zlatých mincí v ďalšej centrálnej banke Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a refinančných operácií zvýšila o 5 mld. EUR na 353,1 mld. EUR. Vo štvrtok 22. januára 2009 bol splatný reverzný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 58 mld. USD a bol uzavretý ďalší v objeme 60,3 mld. USD so splatnosťou sedem dní. V ten istý deň bol splatný aj menový swap v amerických dolároch (EUR/USD) v hodnote 0,8 mld. USD a bol uzavretý ďalší vo výške 0,7 mld. USD so splatnosťou sedem dní. Na čistú devízovú pozíciu Eurosystému tento menový swap nemal žiadny vplyv. Eurosystém všetky uvedené obchody v amerických dolároch uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou (ECB) a Federálnym rezervným systémom. V stredu 21. januára 2009 bol splatný menový swap vo švajčiarskych frankoch (EUR/CHF) v hodnote 28,5 mld. CHF a bol uzavretý ďalší vo výške 28,3 mld. CHF so splatnosťou sedem dní. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Swiss National Bank, pričom čistú devízovú pozíciu Eurosystému nijako neovplyvnila. V piatok 23. januára 2009 bol splatný menový swap v dánskych korunách (EUR/DKK) vo výške 11,2 mld. DKK a bol uzavretý ďalší vo výške 26,2 mld. DKK so splatnosťou jeden mesiac. Eurosystém túto operáciu uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi ECB a Danmarks Nationalbank.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa zvýšil o 2,2 mld. EUR na 282 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 3,3 mld. EUR na 740 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 24 mld. EUR na 121,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 104,3 mld. EUR na 643,6 mld. EUR. V stredu 21. januára 2009 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 203,8 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 251,5 mld. EUR. V ten istý deň bola splatná refinančná operácia so špeciálnou dĺžkou trvania v hodnote 134,9 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 113,4 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,6 mld. EUR (v porovnaní so 7,1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 198,7 mld. EUR (v porovnaní s 281,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 82,5 mld. EUR na 251,7 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 218 319 −47
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 161 737 2 614
2.1 Pohľadávky voči MMF 13 217 −1
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 148 520 2 615
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 205 948 1 146
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 22 824 1 343
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 22 824 1 343
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 842 407 20 520
5.1 Hlavné refinančné operácie 252 225 47 725
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 588 531 −21 657
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 575 −5 533
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 76 −15
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 34 928 −2 332
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 281 966 2 176
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 438 0
9 Ostatné aktíva 234 232 3 724
Úhrn aktív 2 039 799 29 145
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 739 970 −3 299
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 450 461 −302
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 251 699 82 462
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 198 674 −82 719
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 89 −45
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 432 161
4 Emitované dlhové certifikáty 0 −1 003
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 130 557 23 948
5.1 Verejná správa 121 869 23 952
5.2 Ostatné záväzky 8 688 −4
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 280 187 9 212
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 365 −1 062
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 769 −163
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 769 −163
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 446 0
10 Ostatné pasíva 175 885 1 653
11 Účty precenenia 176 589 0
12 Kapitál a rezervy 71 138 1
Úhrn pasív 2 039 799 29 145
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá