SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 23. januar 2009

27. januar 2009

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 23. januar 2009, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 47 mio. euro. Faldet afspejlede en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004) og en anden centralbank i Eurosystemets nettokøb af guldmønter.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 5 mia. euro til 353,1 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer. Torsdag den 22. januar 2009 udløb en likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar på 58 mia. dollar, og en ny på 60,3 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Samme dag udløb en EUR/USD-valutaswap på 0,8 mia. dollar, og en ny operation på 0,7 mia. dollar, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne valutaswap havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Alle transaktioner i amerikanske dollar blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank (ECB) og Federal Reserve. Onsdag den 21. januar 2009 udløb en EUR/CHF-valutaswap på 28,5 mia. schweiziske franc, og en ny på 28,3 mia. schweiziske franc, med en løbetid på syv dage, blev afviklet. Denne operation blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Schweizerische Nationalbank og havde ingen indflydelse på Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta. Fredag den 23. januar 2009 udløb en EUR/DKK-valutaswap på 11,2 mia. kroner, og en ny operation på 26,2 mia. kroner, med en løbetid på en måned, blev afviklet. Denne operation blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) steg med 2,2 mia. euro til 282 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,3 mia. euro til 740 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 24 mia. euro til 121,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 104,3 mia. euro til 643,6 mia. euro. Onsdag den 21. januar 2009 udløb en primær markedsoperation på 203,8 mia. euro, og en ny på 251,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en markedsoperation på særlige vilkår på 134,9 mia. euro, og en ny på 113,4 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,6 mia. euro (mod 7,1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 198,7 mia. euro (mod 281,4 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 82,5 mia. euro til 251,7 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 218.319 −47
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 161.737 2.614
2.1 Tilgodehavender hos IMF 13.217 −1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 148.520 2.615
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 205.948 1.146
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.824 1.343
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.824 1.343
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 842.407 20.520
5.1 Primære markedsoperationer 252.225 47.725
5.2 Langfristede markedsoperationer 588.531 −21.657
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.575 −5.533
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 76 −15
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 34.928 −2.332
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 281.966 2.176
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.438 0
9 Andre aktiver 234.232 3.724
Aktiver i alt 2.039.799 29.145
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 739.970 −3.299
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 450.461 −302
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 251.699 82.462
2.2 Indlånsfacilitet 198.674 −82.719
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 89 −45
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 432 161
4 Udstedte gældsbeviser 0 −1.003
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 130.557 23.948
5.1 Offentlig forvaltning og service 121.869 23.952
5.2 Andre forpligtelser 8.688 −4
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 280.187 9.212
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.365 −1.062
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.769 −163
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.769 −163
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.446 0
10 Andre forpligtelser 175.885 1.653
11 Revalueringskonti 176.589 0
12 Kapital og reserver 71.138 1
Passiver i alt 2.039.799 29.145
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt