Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade Balansräkning per den 23 januari 2009

27 januari 2009

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 23 januari 2009 motsvarade minskningen på 47 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljning av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004) och ett nettoköp av guldmynt av en annan centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 5 miljarder EUR till 353,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner samt likvidiserande transaktioner. Torsdagen den 22 januari 2009 förföll en likvidiserande reverserad transaktion på 58 miljarder US-dollar och ersattes med en ny på 60,3 miljarder US-dollar, med en löptid på sju dagar. Samma dag förföll en EUR/USD valutaswapptransaktion på 0,8 miljarder USD och ersattes med en ny på 0,7 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna valutaswapptransaktion påverkade inte Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Alla USD-transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System. Onsdagen den 21 januari 2009 förföll en EUR/CHF valutaswapptransaktion på 28,5 miljarder CHF och ersattes med en ny på 28,3 miljarder CHF, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och den schweiziska nationalbanken. Transaktionen hade ingen effekt på Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta. Fredagen den 23 januari förföll en EUR/DKK valutaswapptransaktion på 11,2 miljarder DKK och ersattes med en ny på 26,2 miljarder DKK, med en löptid på en månad. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Danmarks Nationalbank.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 282 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,3 miljarder EUR till 740 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 24 miljarder EUR till 121,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 104,3 miljarder EUR till 643,6 miljarder EUR. Onsdagen den 21 januari 2009 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 203,8 miljarder EUR och ersattes med en ny på 251,5 miljarder EUR. Samma dag förföll en refinansieringstransaktion med särskild löptid på 134,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 113,4 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,6 miljarder EUR (jämfört med 7,1 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 198,7 miljarder EUR (jämfört med 281,4 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 82,5 miljarder EUR till 251,7 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 218.319 −47
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 161.737 2.614
2.1 Fordringar på IMF 13.217 −1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 148.520 2.615
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 205.948 1.146
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.824 1.343
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.824 1.343
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 842.407 20.520
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 252.225 47.725
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 588.531 −21.657
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.575 −5.533
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 76 −15
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.928 −2.332
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 281.966 2.176
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.438 0
9 Övriga tillgångar 234.232 3.724
Summa tillgångar 2.039.799 29.145
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 739.970 −3.299
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 450.461 −302
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 251.699 82.462
2.2 Inlåningsfacilitet 198.674 −82.719
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 89 −45
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 432 161
4 Emitterade skuldcertifikat 0 −1.003
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 130.557 23.948
5.1 Offentliga sektorn 121.869 23.952
5.2 Övriga skulder 8.688 −4
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 280.187 9.212
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.365 −1.062
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.769 −163
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.769 −163
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.446 0
10 Övriga skulder 175.885 1.653
11 Värderegleringskonton 176.589 0
12 Eget kapital 71.138 1
Summa skulder 2.039.799 29.145
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media