Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 23 Januari 2009

27 januari 2009

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 23 januari 2009 was de daling van EUR 47 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem en de netto aankoop van gouden munten door een andere centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 5 miljard naar EUR 353,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en liquiditeitsverschaffende transacties. Op donderdag 22 januari 2009 verviel een in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop van USD 58 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 60,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Op dezelfde dag verviel een EUR/USD-deviezenswaptransactie van USD 0,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van USD 0,7 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze deviezenswaptransactie had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Alle in Amerikaanse dollar luidende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de Europese Centrale Bank (ECB) en het Federal Reserve System. Op woensdag 21 januari 2009 verviel een EUR/CHF-deviezenswaptransactie van CHF 28,5 miljard, en werd een nieuwe transactie van CHF 28,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en de Zwitserse nationale bank en had geen effect op de nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta. Op vrijdag 23 januari 2009 verviel een EUR/DKK-deviezenswaptransactie van DKK 11,2 miljard, en werd een nieuwe transactie van DKK 26,2 miljard, met een looptijd van één maand, verrekend. Deze transactie werd door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en Danmarks Nationalbank.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 282 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,3 miljard naar EUR 740 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 24 miljard naar EUR 121,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 104,3 miljard naar EUR 643,6 miljard. Op woensdag 21 januari 2009 verviel een basis-herfinancieringstransactie van EUR 203,8 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 251,5 miljard verrekend. Op dezelfde dag verviel een herfinancieringstransactie met speciale looptijd van EUR 134,9 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 113,4 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,6 miljard (vergeleken met EUR 7,1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 198,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 281,4 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 82,5 miljard naar EUR 251,7 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 218.319 −47
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 161.737 2.614
2.1 Vorderingen op het IMF 13.217 −1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 148.520 2.615
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 205.948 1.146
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.824 1.343
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.824 1.343
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 842.407 20.520
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 252.225 47.725
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 588.531 −21.657
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.575 −5.533
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 76 −15
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 34.928 −2.332
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 281.966 2.176
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.438 0
9 Overige activa 234.232 3.724
Totaal activa 2.039.799 29.145
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 739.970 −3.299
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 450.461 −302
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 251.699 82.462
2.2 Depositofaciliteit 198.674 −82.719
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 89 −45
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 432 161
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 −1.003
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 130.557 23.948
5.1 Overheid 121.869 23.952
5.2 Overige verplichtingen 8.688 −4
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 280.187 9.212
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.365 −1.062
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.769 −163
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.769 −163
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.446 0
10 Overige passiva 175.885 1.653
11 Herwaarderingsrekeningen 176.589 0
12 Kapitaal en reserves 71.138 1
Totaal passiva 2.039.799 29.145
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media