Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2009. gada 23. janvārī

2009. gada 27. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2009. gada 23. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 47 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai pārdodot zeltu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī) un vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta monētu neto pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju rezultātā palielinājās par 5 mljrd. euro (līdz 353.1 mljrd. euro). Ceturtdien, 2009. gada 22. janvārī likviditāti palielinošam reversajam darījumam 58 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgts jauns darījums 60.3 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Tajā pašā dienā valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/USD) 0.8 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 0.7 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Šīs valūtas mijmaiņas operācija neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Visus ASV dolāros denominētos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku (ECB) un Federālo rezervju sistēmu. Trešdien, 2009. gada 21. janvārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/CHF) 28.5 mljrd. Šveices franku apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 28.3 mljrd. Šveices franku apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Šveices Nacionālo banku, un tā neietekmēja Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīro pozīciju. Piektdien, 2009. gada 23. janvārī valūtas mijmaiņas operācijai (EUR/DKK) 11.2 mljrd. Dānijas kronu apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 26.2 mljrd. Dānijas kronu apmērā ar dzēšanas termiņu 1 mēnesis. Eurosistēma veica šo operāciju saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Danmarks Nationalbank.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms pieauga par 2.2 mljrd. euro (līdz 282 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.3 mljrd. euro (līdz 740 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 24 mljrd. euro (līdz 121.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 104.3 mljrd. euro (līdz 643.6 mljrd. euro). Trešdien, 2009. gada 21. janvārī galvenajai refinansēšanas operācijai 203.8 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 251.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā īpaša termiņa refinansēšanas operācijai 134.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna īpaša termiņa refinansēšanas operācija 113.4 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 7.1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 198.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 281.4 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 82.5 mljrd. euro (līdz 251.7 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 218,319 −47
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 161,737 2,614
2.1 SVF debitoru parādi 13,217 −1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 148,520 2,615
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 205,948 1,146
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,824 1,343
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,824 1,343
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 842,407 20,520
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 252,225 47,725
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 588,531 −21,657
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,575 −5,533
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 76 −15
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 34,928 −2,332
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 281,966 2,176
8 Valdības parāds euro 37,438 0
9 Pārējie aktīvi 234,232 3,724
Kopā aktīvi 2,039,799 29,145
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 739,970 −3,299
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 450,461 −302
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 251,699 82,462
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 198,674 −82,719
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 89 −45
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 432 161
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 −1,003
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 130,557 23,948
5.1 Saistības pret valdību 121,869 23,952
5.2 Pārējās saistības 8,688 −4
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 280,187 9,212
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,365 −1,062
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,769 −163
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,769 −163
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,446 0
10 Pārējās saistības 175,885 1,653
11 Pārvērtēšanas konti 176,589 0
12 Kapitāls un rezerves 71,138 1
Kopā pasīvi 2,039,799 29,145
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem