Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 17 октомври 2008 г.

21 октомври 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 41 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. I от активите) през седмицата, която приключва на 17 октомври 2008 г., отразява извършените продажби на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 64,3 млрд. евро до 343,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари. На 16 октомври 2008 г., четвъртък, бе договорена операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 170,9 млрд. щатски долара с матуритет седем дни. Операцията бе извършена от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), отбелязват увеличение с 1,3 млрд. евро до 114,8 млрд. евро. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 9,7 млрд. евро до 721,8 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление” (т. 5.1 от пасивите) се увеличават с 15,1 млрд. евро до 80 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 51,2 млрд. евро до 533,4 млрд. евро. На 15 октомври 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 250 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 310,4 млрд. евро. На същата дата, настъпи падежът на операция за фино регулиране за предоставяне на ликвидност на стойност 24,7 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) възлиза на 14 млрд. евро (при 16,6 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 239,6 млрд. евро (при 154,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 65,3 млрд. евро до 230,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 220 196 −41
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 146 591 −394
2.1 Вземания от МВФ 9 822 8
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 136 769 −402
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 223 203 58 153
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 13 696 −495
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 13 696 −495
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 773 191 33 803
5.1 Основни операции по рефинансиране 311 986 61 103
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 447 182 3
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 −24 681
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 14 003 −2 631
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 9
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 61 163 −4 947
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 114 816 1 256
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 448 0
9 Други активи 382 779 3 894
Общо активи 1 973 084 91 229
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 721 833 9 714
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 470 259 19 698
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 230 516 −65 304
2.2 Депозитно улеснение 239 575 84 920
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 168 82
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 125 −18
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 91 921 6 238
5.1 Сектор „Държавно управление“ 79 985 15 084
5.2 Други задължения 11 937 −8 847
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 255 004 59 989
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 297 329
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 19 775 −6 893
8.1 Депозити, салда и други задължения 19 775 −6 893
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 384 0
10 Други задължения 167 120 2 172
11 Сметки за преоценка 168 685 0
12 Капитал и резерви 71 680 0
Общо пасиви 1 973 084 91 229
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите