Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 17 oktober 2008

21 oktober 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 17 oktober 2008 motsvarade minskningen på 41 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guld av en centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 64,3 miljarder EUR till 343,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar. Torsdagen den 16 oktober 2008 förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar på 170,9 miljarder USD, med en löptid på sju dagar. Denna transaktion genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 114,8 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 9,7 miljarder EUR till 721,8 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 15,1 miljarder EUR till 80 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 51,2 miljarder EUR till 533,4 miljarder EUR. Onsdagen den 15 oktober 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 250 miljarder EUR och ersattes med en ny på 310,4 miljarder EUR. Samma dag avvecklades en likvidiserande finjusterande transaktion på 24,7 EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 14 miljarder EUR (jämfört med 16,6 miljarder EUR föregående vecka) och utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 239,6 miljarder EUR (jämfört med 154,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 65,3 miljarder EUR till 230,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 220.196 −41
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 146.591 −394
2.1 Fordringar på IMF 9.822 8
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 136.769 −402
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 223.203 58.153
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.696 −495
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.696 −495
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 773.191 33.803
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 311.986 61.103
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 447.182 3
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 −24.681
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 14.003 −2.631
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 21 9
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 61.163 −4.947
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 114.816 1.256
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.448 0
9 Övriga tillgångar 382.779 3.894
Summa tillgångar 1.973.084 91.229
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 721.833 9.714
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 470.259 19.698
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 230.516 −65.304
2.2 Inlåningsfacilitet 239.575 84.920
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 168 82
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 125 −18
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 91.921 6.238
5.1 Offentliga sektorn 79.985 15.084
5.2 Övriga skulder 11.937 −8.847
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 255.004 59.989
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.297 329
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 19.775 −6.893
8.1 Inlåning och övriga skulder 19.775 −6.893
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.384 0
10 Övriga skulder 167.120 2.172
11 Värderegleringskonton 168.685 0
12 Eget kapital 71.680 0
Summa skulder 1.973.084 91.229
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media