Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 17. oktobra 2008

21. oktober 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 17. oktobra 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 41 milijonov EUR, kar je posledica prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih povečalo za 64,3 milijarde EUR na 343,3 milijarde EUR. V četrtek, 16. oktobra 2008 je bila poravnana dodatna operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 170,9 milijarde USD z zapadlostjo sedem dni. Operacijo je Eurosistem izvedel v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je povečalo za 1,3 milijarde EUR na 114,8 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 9,7 milijarde EUR na 721,8 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 15,1 milijarde EUR na 80 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 51,2 milijarde EUR na 533,4 milijarde EUR. V sredo, 15. oktobra 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 250 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 310,4 milijarde EUR. Istega dne je bila poravnana operacija finega uravnavanja za povečevanje likvidnosti v višini 24,7 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 14 milijard EUR (v primerjavi z 16,6 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 239,6 milijarde EUR (v primerjavi z 154,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 65,3 milijarde EUR na 230,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 220.196 −41
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 146.591 −394
2.1 Terjatve do MDS 9.822 8
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 136.769 −402
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 223.203 58.153
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 13.696 −495
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 13.696 −495
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 773.191 33.803
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 311.986 61.103
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 447.182 3
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 −24.681
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 14.003 −2.631
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 21 9
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 61.163 −4.947
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 114.816 1.256
8 Dolg širše države v EUR 37.448 0
9 Druga sredstva 382.779 3.894
Skupaj sredstva 1.973.084 91.229
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 721.833 9.714
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 470.259 19.698
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 230.516 −65.304
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 239.575 84.920
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 168 82
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 125 −18
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 91.921 6.238
5.1 Širša država 79.985 15.084
5.2 Druge obveznosti 11.937 −8.847
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 255.004 59.989
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.297 329
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 19.775 −6.893
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 19.775 −6.893
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.384 0
10 Druge obveznosti 167.120 2.172
11 Računi prevrednotenja 168.685 0
12 Kapital in rezerve 71.680 0
Skupaj obveznosti 1.973.084 91.229
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije